2020 Akta

SAN FELIPE ELKARLAGUNTZAKO ELKARTEAREN OHIKO BATZAR OROKORRA

2020ko ekainaren 14a

2020ko ekainaren 14an, 12: 00etan, eta bigarren deialdian, Amaia Udal Antzokian, Iñaki Aranburu Agirre lehendakari dela, eta bertaratutako eta ordezkatutako 59 pertsona bertan direla, Borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundea den San Felipe Elkarlaguntzako Elkartearen Ohiko Batzar Nagusia hasten da.

Dagokion agurraren ondoren eta urtean zehar hildako bazkideengatik, Kovid19-ren pandemiagatik eragindakoak barne direlarik, minutu bateko isilunea egin ondoren, lehendakariak, Batzarrari ekin aurretik, gai-zerrendarekin batera, Gobernu Batzordeko kideak, Eneko Urrizalki Jauregi idazkaria eta Estibaliz Mendarozqueta Ugarte diruzaina aurkeztu ditu.

Gai-zerrenda

 1. Batzar nagusiko akta onartzeko bi bazkide hautatzea  
 2. 2019ko kudeaketaren txostena
 3.  2019 ekitaldiko kontuen azalpena, eta, hala balegokio, onartzea
 4. Auditorekin egindako hitzarmena onartu
 5. 2019ko Aktuarioaren txostena
 6. 2020ko sarreren eta gastuen aurrekontua eta zenbateko eta kuoten ezarpena
 7. Zuzendaritza Batzordeko kideen berritzea
 8. Galde-erreguak

1.-       Batzar nagusiko akta onartzeko bi bazkide hautatzea

Lehendakariak bertaratutakoei jakinarazi die bi bazkide izendatu behar direla, entitateko lehendakariarekin eta idazkariarekin batera egungo batzarraren akta onartu ahal izan dezaten, Eusko Jaurlaritzari bidaltzeko, hark ezarritako epeetan eta hurrengo batzarrera arte itxaron beharrik izan gabe.

Lehendakariak boluntarioak eskatu dizkio Batzarrari eginkizun horretarako. Ez denez inor aurkeztu, Gobernu Batzordearen izenean honako hauek proposatu ditu: Jose Ignazio Biain Uribarren 743. bazkidea eta Jose Ignacio Elorza Gorosabel 1025. bazkidea.

“Aipatutako bi bazkideak izendatzea, Ohiko Batzar Orokor honen akta aztertzeko eta onartzeko.”

Hautaketa Batzarrak onartzen du

2.-       2019ko kudeaketaren txostena

 1. Bazkideen kolektiboaren bilakaera eta haien estatistikak

2019ko ekitaldian, bazkideen mugimendua honako hau izan da:

Bazkideen mugimendua

 ALTAKBAJAK
Titularrak:20105
Titularkideak:2211
Onuradunak:11481
GUZTIRA156203

148 hildako izan dira, iaz baino zazpi gehiago, honako Bazkideen banaketarekin:

TitularrakTitularkideakOnuradunak
132160

Heriotza horiek leku hauetan gertatu dira:

Arrasate79Aretxabaleta10Logroño1Oñati    1
Gasteiz26Bergara1Eskoriatza1Ezcaray2
Donostia12Zumárraga1Segura1Valladolid2
Iruña4Zamora 1Calahorra1Rota (Cadiz)1
Soria2Beasain1Zizurkil1  

Urtean hildako Titular eta Titularkideen batez besteko adina 81,22 urtekoa da.

Urtean zehar izandako mugimendu horiek kontuan hartuta, horixe da SFEren Elkarteak 2019ko abenduaren 31n duen egungo egoera:

Bazkideak – 2019/12/31
Titularrak6.057
Titularkideak2.625
Onuradunak3.554
Guztira/Total12.236

Jarraian, Elkarte osoari dagokion adin-piramidea aurkezten dugu, guztira 12.236 elkartekiderekin:

30 urtetik beherakoak2.35119,2  %
31-40 urte1.41111,5  %
41-50 urte1.85815,2  %
51-60 urte2.15417,6 %
61-70 urte1.88715,4  %
71-80 urte1.49912,3  %
80 urte baino gehiago1.0798,8  %

  Datu horien arabera, Elkarte osoaren % 45,9 50 urtetik beherakoak dira.

Elkarteko kide diren 12.236 pertsonen batez besteko adina 51,2 urtekoa da.

 • Irudi, logo, komunikazio, web orri eta euskarri berriak

Aurten, San Feliperako lokal berriaren inaugurazioa aprobetxatuz, SFEren irudi berria landu da.

Logotipoa aldatzea, web orria aldatzea, tokiko hedabideetan komunikazio-lanak egitea eta diptiko bat inprimatzea bazkide berriak erakartzeko eta egungoak mantentzeko.

 • San Felipe bulego berria: egokitzapena, langileen kontratazioa eta inaugurazioa.

Bulego berria egokitu da, honela banatuta: sarrerako mahaian bazkideei arreta emango zaie, eta barruan gela bat, Batzarraren bileretarako eta hainbat jarduera egiteko, betiere SFEko bazkideei zuzenduta.

Bulego berrirako Beatriz Belategi Bidaburu kontratatu da. Bulegoa 11: 00etatik 13: 00etara eta 17: 00etatik 19: 00etara egongo da irekita.

 • San Felipe bulegoko jarduerak eta baliabideak: itzulketak eta eraldaketa 40 urterekin.

2019an hainbat lan egin dira:

– Bazkideen fitxak eguneratzea. Nahi dugunetik oso urrun gauden arren, lan handia egin da, batez ere banku-erakundeen kontu-zenbakiei dagokienez.

– Itzulitako ordainagiriak berreskuratzea. 2020tik aurrera, atzeratutako hilabete bakoitzeko 5 euroko errekarguak aplikatuko dira, joan den otsailean onartutako estatutu sozial berrien 17. artikuluan oinarrituta.

– 40 urte betetzen dituzten elkartekideen jarraipena, SFEn jarraitzeko. Horretarako, funtsezkoa da 40 urte betetzen dituzten pertsonekin harremanetan jartzea, haien lotura fidelizatzeko, eta titular/kotitular bihurtzeko, familia talde berri batean, seme-alaben atxikimendua sustatzeko eta datuak eguneratzeko.

2020tik aurrera eta estatutu sozialen 17. artikuluaren arabera: 40 URTE BETETZEAN DATUAK EGUNERATZEN EZ BADIRA, SFEk EZ DU BETEBEHARRIK IZANGO.

2019ko amaieran, 100 urteko 3 titular ditugu, eta 90 urtetik gorako ia 200 pertsona.

Aipamen berezia egiten zaio 106 urte zituela hil berri zen Fani Garairi.

 • BGAE bereizigabeentzako arau-esparru berria: egokitzapena, ezohiko batzarra eta erregistroa.

Otsailean egindako ezohiko batzarrean hartutako erabakia gogorarazi da. Bertan, testu hau adostu zen:

“GGEE aldatzeko proposamenaren testua onartzea, 2016/02/20koa, aurreko gardenkerietan berrikusia, egoitza sozialaren aldaketa barne”.

EJn erregistratuta dago jada 2020ko ekainerako.

 • Hornidura teknikoen gaineko eragina eta 2019ko azterlan aktuariala
PASEM TAULAK
Hornidura matematikoak 2018/12/31n
Emakumeak2.842.336 euro
Gizonak2.913.869 euro
GUZTIRA5.756.205 euro
  13  TAULA
  2019ko heriotza-kopuruaren konparazioa
   Benetakoak 2018ko BGAE taulak2010eko PASEM Taulak
Emakumeak62  69,60140,72
Gizonak86  78,97131,76
GUZTIRA148148,57272,48
  2  TAULA
 Kolektiboaren batez besteko adinaren bilakaera
  Urteak20152016201720182019
  Emakumeak50,4350,9851,0651,6252,38
  Gizonak48,1148,5848,7349,3549,98
2018ko heriotzen hornidura: 1.509.765 €
2019rako eskatutako hornidura: 2.384.680 €
2,48M€ x 5/20 = 0,595M€ < 1,51M€
Eratu beharreko hornidura 2019: 0 €
2019ko hornidura gehigarria: 280.911,16 €
 • Hileta-zerbitzuen kontratua adostea eta sinatzea eta eragina batez besteko hileta-kostuan.

2019ko ekitaldiaren amaieran, SFEren eta Ojanguren Hileta Zerbitzuen (OHZ) arteko harremana planteatzen da, helburu hauekin:

– Hileta-zerbitzuen hornitzailearekiko harremana normalizatzea eta erregularizatzea

– SFE OHZren jardueratik eta haren betebehar legal eta fiskaletatik bereiztea

– Zerbitzuen xedea, aplikazio-eremua eta kalitate-maila zehaztea

– Hileta-zerbitzuen prestazioari egonkortasuna eta denboran zehar proiekzioa ematea

– Tarifa doituak eta lehiakorrak ezartzea, KPIari lotutako igoerekin

– Komunikazioa eta bereizgarrien, izenen eta logoen erabilera egituratzea

– Datuak babesteko legea betetzeko prozedurak ezartzea

– Kontratua deuseztatzeko arrazoiak eta dagozkion kalte-ordainak zehaztea

– Ibilgailuak eta SFEren lokala erosteko aukera eta baldintzak jasotzea

Jakinarazi da 3 ehorztetxerekin negoziatu dela aldi berean, eta negoziazioen ondorioz Gobernu Batzordeak onartu egin duela:

SFEren hileta-zerbitzua Ojanguren Hileta Zerbitzuei esleitzea 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera, hurrengo 15 urteetarako, aurreko tarifekin eta KPIren urteko berrikuspenekin, kontratuan jasotako baldintzen arabera. Dagozkion kontratuak sinatuz.

 • San Felipe ehorztetxea: ibilgailuen salmenta eta lokala. Eusko Jaurlaritzan erregistratzea.

Gipuzkoako Hilotzen Osasun Departamentuan beharrezko kontsultak egin ondoren, egiaztatu da ez dagoela inolako eragozpenik SFEren ehorztetxearen lizentziari eusteko, gure ibilgailuak eta lokalak saltzeagatik.

 • Elkartekideentzako hiletakoak ez diren zerbitzuak: hitzaldiak, lege-aholkularitza, dolua, etab.

Hainbat jarduera egin dira bazkideentzat, doluari buruzko hitzaldia, etab.

3.-       2019ko urteko kontuak irakurtzea eta onartzea

Diruzainak egoeraren balantzearen eta 2019ko abenduaren 31ko galeren eta irabazien kontuaren partiden azalpen laburra egin du. Hona hemen:

Sarrerak622.147,03 €
Gastuak341.235,59 €
Sarrerak – Gastuak280.911,44 €
2018an izandako emaitzen %15ª gainetik (+ 36.202,09 €)
2019rako aurrikusi eta onartutakoaren %101,2a

I – EGOERAREN BALANTZEA 2019/12/31n

KodeaA K T I B O A20192018
 Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak195.224,88148.928,63
572Bankuak eta kreditu-erakundeak ageriko k/k195.244,28148.928,63
 Arrazoizko balioko beste aktibo finantzario batzuk1.027.076,85899.076,61
250Inbertsio-funtsak1.027.076,85899.076,61
 Maileguak eta kobratzeko partidak705.012,30753.270,49
252Gordailuak kreditu-erakundeetan705.000,00750.000,00
473Ogasun Publikoa, atxikipenak eta konturako ordainketak12,310,49
260Eratutako fidantzak0,003.260,00
 Ibilgetu materiala173.943,8123.412,68
211Eraikuntzak118.001,323.720,16
212Instalazio teknikoak30.646,194.574,93
216Altzariak9.737,582.855,94
217Informazioa prozesatzeko ekipoak3.806,664.379,62
218Garraio-elementuak73.477,4673.477,46
– 281Ibilgetu materialaren amortizazio metatua-61.725,40-65.595,43
 Bestelako aktiboak7.988,57667,09
480Aurreratutako gastuak7.988,57667,09
 AKTIBOA GUZTIRA2.109.246,411.825.355,50
KodeaPASIBOA ETA ONDARE GARBIA20182017
 A) PASIBOA  
 IX– Beste zor batzuk18.570,3115.590,84
4751Ogasun Publikoa, egindako atxikipenengatik hartzekodun309,83929,1
 Zerbitzuak emateagatiko hartzekodunak18.260,4814.661,74
 A-5) Hornidura teknikoak1.790.676,101.509.764,66
3700Ehorzketa-asegururako hornidura teknikoak1.509.764,661.509.764,66
37012019-12-26ko Aginduaren hornidura gehigarriak280.911,44 
 PASIBOA GUZTIRA1.809.246,411.525.355,50
    
 B) ONDARE GARBIA  
 B-1 Funts propioak300.000,00300.000,00
101Mutualitate-funtsa50.000,0050.000,00
113Borondatezko erreserbak250.000,00250.000,00
129Ekitaldiko emaitza00
 ONDARE GARBIA GUZTIRA300.000,00300.000,00
 PASIBOA ETA ONDARE GARBIA GUZTIRA2.109.246,411.825.355,50

“2019ko ekitaldiko kontuen balantzea eta ekitaldiko memoria onartzea”.

Batzarrak onartzen du.

4.-       LKS auditoreekin kontratua onartzea

LKS Auditores, S.L.P. enpresarekin jarraituko da 2020ko ekitaldian.

5.-       2019ko txosten aktuariala

Hornidura teknikoen kalkulua honako datu hauetan oinarrituta egiten da:

 • Dauzkagun funtsak
 • Heriotzagatiko batez besteko gastua
 • Hilkortasun-taulak
 • Bazkideen adina
 • Interes-tasa
 • Hornidura negatiboak aplikatzea
 • Ordaintzen den kuota
HORNIDURA TEKNIKOAK
2018: 5.756.205,34
2019: 2.384.680,18
San Felipek eduki behar du:596.170,05 €
2018tik dauka:1.509.764,66 €
Saldoa:            + 913.594,62 €
2019an eratu beharreko hornidura:0 €

Ondorioak

– Garrantzi handia du abenduaren 26ko Aginduari heltzeak, ia 3,4 milioi euro murrizten baitu San Feliperen hornidura-beharra

– Bazkideen kuotetarako urteko batez besteko % 1 handitzeko gomendatutako bilakaerarekin jarraitzea

– Datozen urteetan joera horri eusten bazaio, San Felipek 2034an beharrezko hornidura teknikoak izango ditu.

– OHZrekin epe luzeko kontratuarekin adostutako heriotzagatiko batez besteko gastuaren murrizketarekin hobekuntza aurreikus daiteke.

– Batez besteko adinari eutsiko dioten eta San Feliperen etorkizuna bermatuko duten gazte elkartekide berriak erakar daitezen sustatzea.

“Urteko kuota osoa 60 eurokoa (eta murriztua 30 eurokoa) izango da 2021ean, eta 61 eurokoa (eta murriztua 30,5 eurokoa) 2022ko ekitaldian”.

Batzarrak onartzen du.

6.-       Diru-sarreren eta gastuen aurrekontua 2020rako, eta zenbatekoak eta kuotak ezartzea

            Sarrera kuotak

“Aurreko sarrera-kuotak bazkide berrientzako onartzea”.

Batzarrak onartzen du.

Zenbatekoak eta kuotak ezartzea

AURRETIK ONARTUA
Urteko kuota > 40 urte 60 €
Gainerakoak 30 €

Importe compensatorio a la renuncia de los servicios funerarios de SFE: 600 €

Límite compensable por fallecimiento en el extranjero: 3.900 €

“600 € onartzea SFEk kontratatuta dituen hileta-zerbitzuei uko egitearen konpentsazio-zenbateko gisa, eta 3.900 € atzerriko ehorzketa-gastuak konpentsatzeko gehieneko zenbateko gisa”.

Batzarrak onartzen du.

750 € ematea proposatzen da, familiarentzako prestazio ekonomikoagatik edo, bestela, gehieneko zenbateko gisa beilatokirako eta/edo errausketa-laberako.

“750 € onartzea familiarentzako prestazio ekonomikoagatik edo, bestela, gehieneko zenbateko gisa beilatokirako eta/edo errausketa-laberako, SFEren aukerako zerbitzu gisa”.

Batzarrak onartzen du.

Diru-sarreren eta gastuen aurrekontua 2020rako
2020ko aurrekontua: kasuak
Kuotak (aurretik adostutako igoera):
> 40 urte60  €
Gaonerakoak30  €
Heriotza-kopurua163 (+10%)
Publizitatea5.000 €
Gainerako gastuakHazkunde ertaina (+3%)
2020ko aurrekontua
SARRERAK649.773,83 €
GASTUAK335.264,59 €
SOBERAKINA314.509,24 €

“2020rako sarreren eta gastuen aurrekontua onartzea”.

Batzarrak onartzen du.

7.-       Gobernu Batzordeko karguak berritzea

Elkartearen Estatutuetako 37., 38. eta 39. artikuluen arabera, Batzar Nagusiari dagokio Gobernu Batzordeko karguak berritzea, eta urtero egingo da ekitaldi bakoitzean kideen erdiak kargua uzteko moduan.

2020ko ekitaldi honetarako, honako pertsona hauei dagokie kargua uztea:

LehendakariordeaIñaki Barrutiabengoa
IdazkariaEneko Urrizalki Jauregi
BatzordekideakIzaskun Gruzeta
Dunixe Usandizaga
Esteban Dolara

Kargua utzi duten pertsonen ordez, Gobernu Batzordeak honako pertsona hauek proposatu ditu, Batzarraren gustukoak izango direlakoan:

LehendakariordeaIñaki Roa
IdazkariaJose Julio Heriz
BatzordekideakArantxa Azurmendi
Mari Jose Madinabeitia
Gustavo Carrero
OrdezkoakJavier Bengoa
Lourdes Molpeceres
Mª Jesus Uribarren
Mertxe Beltran
Javier Urcelai

“Eskerrak ematea egindako lanagatik, eta baja ematea Gobernu Batzordeko kide izateari utzi diotenei, eta kide eta ordezko berriak izendatzea goian adierazitako pertsonak”

Batzarrak onartzen du.

Karguak berritzea onartu ondoren, 2020ko ekitaldi honetarako Gobernu Batzordea honela eratuko da:

LehendakariaIñaki Aranburu Agirre
LehendakariordeaIñaki Roa Bedia
IdazkariaJose Julio Heriz Iria
DiruzainaEstibaliz Mendarozqueta Ugarte
BatzordekideakArantxa Azurmendi Urra
Gustavo Carrero Díez
Juan Cruz Igoa Irizar
Isabel Gallastegi Madinabeitia
Lourdes Lage Guridi
Mª José Madinabeitia Esnal

8.         Galderak eta eskaerak

             Covid-19aren ondorioz SFEk hartutako neurriak          

 1. Martxoaren 15erako deitutako Ohiko Batzar Orokorra bertan behera utzi
 2. SFEko bulegoa publikora begira itxi baina zerbitzua eskaintzen jarraitu
 3. Beilatokia ezean, infekzioa ekiditzeko sakuaren kostea eztaltzea
 4. Garaiz ordaindu gabeko errekargoen aplikazioa atzeratzea bulegoa berriz ireki eta hilabete batera arte
 5. Argitaratutako panfletoa eta hedabidetako adierazpenen aurrean:
  • SFE eta OHZak zabaldutako bateratutako komunikatua
  • Bergarako epaitegietan anonimoaren aurkako salaketa jarri
  • Osakidetzari Arrasateko belatokiaren ikuskapena egiteko eskatu
  • Ikuskapenaren ondoren SFE eta OHZak hedatutako komunikatua
 6. SFEko bulegoa berriz publikora begira zabaltzeko protokola landu eta onartu

Galderarik sortu ez denez, lehendakariak, Gobernu Batzordearen izenean, honako eskaera hau egin die batzarrera bertaratu direnei:

“San Felipek ez ditu heriotz elizkizunak estaltzen. Elizari eskerrak ematea edota zerbitzu ordainketa familiari dagokio”.

Beste aztergairik ez dagoenez, Udaleko langileei beren zerbitzuengatik eta bazkideei bertaratzeagatik eta laguntzeagatik eskerrak emanez, Batzarra 13: 45ean amaitu da.

Oinean sinatu dute, San Felipe Elkarguntza Elkarteko Bazkideen Batzar Nagusiaren aktaren testuari adostasuna emanez.

Lehendakaria: Iñaki Aranburu Arregi, NAN 15.359.418-H

Idazkaria: Eneko Urrizalqui Jauregui, NAN 18.591.687-M

Batzar Nagusiak proposatutako pertsonak

743. bazkidea: José Ignazio Biain Uribarren, NAN 16.214.934-A

1025. bazkidea: José Ignazio Elorza Gorosábel, NAN 72.562.135-X