2021 Akta

2021eko apirilaren 23an SAN FELIPE ELKARLANERAKO ELKARTEAK egindako OHIKO BATZAR OROKORRAREN AKTAREN LABURPENA

2021eko apirilaren 23an, bigarren deialdian, Arrasateko Amaia Udal Antzokian, Iñaki Aranburu Agirre lehendakari zela, eta bertaratuen eta ordezkarien artean 434 bazkide (84 eta 350, hurrenez hurren) zeudela, araubide bereziko borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundea den San Felipe Elkarlaguntzako Elkartearen Ohiko Batzar Nagusia egin zen.

Presidenteak nabarmendu du Batzar Nagusia dela San Felipe Elkarlaguntzako Elkartearen borondate sozialaren organo gorena, eta Batzar Orokorraren deialdiari buruzko estatutu sozialen 51. eta 56. artikuluak irakurri ditu. 55. artikuluaren arabera, erabakiak botoen gehiengo soilez hartuko dira, eta bozketak esku hutsez egitea proposatzen du, beilatokiari dagokiona izan ezik. Gure sozietate-estatutuek hala eskatzen ez badute ere, Gobernu Batzordeak, puntu zehatz horri buruzko adostasunik zabalena lortze aldera, lokal bat erosteko, egokitzeko eta beilatoki gisa erabiltzeko alokatzeko proposamena aurkeztu du, botoen 2/3ko gehiengo kualifikatuak onartua, batzarrera bertaratutako edo ordezkatutako botoetatik.

Batzarrari jakinarazi dio egungo finantza-egoera eta Inbertsio Printzipio aski operatiboak ezartzeko zailtasuna kontuan hartuta, Gobernu Batzordeak, otsailaren 7ko ohiko bileran, Inbertsio Plan berri bat onartu zuela, BGAE bereizien erregulazioa garatzen duen 2019ko abenduaren 26ko Aginduaren 10. artikuluarekin bat etorriz. Gai-zerrendako 5. puntuan proposatutako inbertsioak indarrean dagoen Inbertsio Planean ezarritako jarraibideak betetzen ditu. Dokumentu hori bazkideen eskura dago, Gobernu Batzordeari idatziz eskatuta.

Gobernu Batzordeak onartutako eta bazkide titularrei bidalitako deialdiaren arabera, eta entitatearen estatutuetan hitzartutakoaren arabera, puntu hauek garatu ziren:

Gai-zerrenda

  1. Bileraren akta onartzeko 2 bazkide hautatzea
  2. 2020ko kudeaketa-txostena
  3. 2020ko urteko kontuak irakurtzea eta onartzea
  4. 2020ko txosten aktuariala
  5. Lokala eta bere ekipamendua erosteko eta beilatoki gisa alokatzeko proposamena
  6. Auditoreekin egindako hitzarmena onartzea
  7. Diru-sarreren eta gastuen aurrekontua 2021erako, eta zenbatekoak eta kuotak ezartzea
  8. Gobernu Batzordeko karguak berritzea
  9. Galderak eta eskaerak

1.-       BILERAREN AKTA ONARTZEKO 2 BAZKIDE HAUTATZEA

Lehendakariak proposatuta, honako erabaki hau hartu zen:

ERABAKIA: Jose Ignacio Elorza Gorosabel 1025 zk.ko bazkidea eta Eneko URRUZALQUI Jauregi 7135 zk.ko bazkidea izendatzea, Ohiko Batzar Nagusiaren akta aztertu eta onartzeko.

2.-       2020KO KUDEAKETA-TXOSTENA

Bazkide-kolektiboaren bilakaera eta estatistikak COVID-19 urtean

2020ko ekitaldian, ondokoa izan da erregistratutako bazkide-mugimendua:

 TitularrakTitularkideakOnuradunak
Altak162366
Bajak781389

Eta 176 heriotza zenbatu dira, iaz baino 28 gehiago, Covid-19k eragindako pandemiaren eraginez. Kopuru hori Arrasaten epe berean gertatutako heriotzen hazkundearen gainetik dago, eta honela banatu dira:

TitularrakTitularkideakOnuradunak
159143

Gipuzkoan izan dira gehienak, 132 hildakoekin: Arrasaten, 93; Debagoienan, 19; Donostian, 12; eta beste herri batzuetan, 8. Araban, berriz, 28 hildako izan dira, horietatik 27 Gasteizen, eta 2 soilik Bizkaian.

Nafarroako Autonomia Erkidegoan 7 kasu aurkitu dira, eta, atzerrian, Mexikon eta Ingalaterran gertatutako 2 kasuak izan ezik, gainerako kasuak gutxi gorabehera gertu dauden estatuko herrietan gertatu dira.

Erakundeak, 2020ko abenduaren 31n, 11.985 bazkideri ematen die estaldura, honela banatuta:

TitularrakTitularkideakOnuradunak
6.0022.5773 .485

Horrela, 2019ko abenduaren 31n zituen 12.236ren azpitik daude.

Adinen arabera, bazkideen kolektiboa honela banatzen da:

30 urtetik beherakoak2.30219,2 %
31-40 urte1.31711,0 %
41-50 urte1.77814,8 %
51-60 urte2.11817,7 %
61-70 urte1.90015,8 %
71-80 urte1.52512,7 %
80 urte baino gehiago1.0458,7 %

Batez besteko adina 51,50 urtekoa da. Nabarmentzekoa da 161 bazkide 90 urtetik gorakoak direla eta bazkide bat 100 urtetik gorakoa

San Felipe Komunikazioa: kanpainak, webgunea, sare sozialak, euskarriak, etab.

Merkataritzaren ikuspegitik, presidenteak atal honetan azaldu zuen bazkide berriak erakartzeko, informaziorako sarbidea errazteko eta, oro har, entitatea bazkideei hurbiltzeko egindako jarduerak, eta nabarmentzekoa da web-orrian ildo horretan egindako hobekuntzak eta txartelak jaulkitzeko kanpaina, onarpen ona izan baitu, eta, gainera, entitatearen datu-baseko informazioa osatzeko eta eguneratzeko balio izan baitu: telefonoa, NANa, posta elektronikoa, etab.

San Felipeko bulegoa: c ovid-19ra egokitzea eta langileen kontratu mugagabea

Presidenteak banakatu egin zituen Covid-19 pandemiaren harira Espainiako gobernuak 2020ko martxoaren 14an emandako konfinamendu-aginduarekin lotuta hartu behar izan ziren neurriak, eta, horren ondorioz, martxoaren 15erako deitutako Batzar Orokorra bertan behera utzi zen, bulegoa jendearentzat itxi zen, hileta-kostuaren gehikuntza bere gain hartu zen, Covid-19k eragindako heriotzen edo Covid-19ren susmagarrien kasuetan, baita bazkideei arreta emateko protokolo berri bat onartzea ere..

Bulegoko jarduera: datuak, itzulketak, senideak, 40 urte betetzean eraldatzea

Presidentearen ustez, Alfontso X.a Jakitunaren egoitzan dagoen bulegoa irekitzea funtsezkoa izan da erakundeko bazkideen informazioa nahitaez eguneratu behar delako. Hori dela eta, jendeari arreta ematen dion pertsona lanaldi erdi mugagaberako kontratatu da. Oraindik informazio asko falta den arren, aurrerapen handiak egin dira. Gogoratu bazkidearen betebeharra dela bere datuak jakinaraztea eta eguneratuta edukitzea.

Bazkideentzako hileta-zerbitzuak: hitzaldiak, lege-aholkularitza, dolua, etab.

Presidenteak 2020an antolatutako laguntza- eta dolu-hitzaldien berri eman zuen, heriotza bati lotutako dolu-uneak eramangarriagoak izan zitezen, bai eta egoera bereko lege-aholkularitzari lotutako beste hitzaldi batzuen berri ere.

Hileta-zerbitzuen kontratua eta eragina kostuan eta kalitatean

Lehendakariak jakinarazi zuen Funeraria Ojangurenek duela gutxi lortu duela ISO 9001 arauaren eta UNE-15017 arauaren kalitate-ziurtagiria, aipatutako kontratu horretako hirugarren klausulan ezarritakoaren arabera, eman beharreko zerbitzuen kalitatea bermatzeko. Lehenengoak, mundu mailan aintzatespen handiagoa duenak, Funeraria Ojangurenek burutzen dituen prozesu guztietan jardun handia, kontrola eta kalitatea modu sendo eta jarraituan bermatzen ditu, eta enpresa-bikaintasuneranzko orientazioa berresten du. Bigarrena ehorzketa-sektoreari dagokio, eta ehorzketa-zerbitzuak emateko prozesu guztien osotasuna berrikustea dakar: hildakoak jasotzen duen tratua, higiene-neurriak, hildakoaren lekualdaketa, senideen zerbitzuak, gorpuen errausketa eta ehorzketa, instalazioen antolaera eta ezaugarriak eta langileen profesionaltasuna, alderdi etiko eta moralak alde batera utzi gabe.

Eragina: hornidura teknikoak eta azterlan aktuariala 2020 BGAE bereizi gabe gisa

Lehendakariak gogorarazi zuen Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailaren 2019ko abenduaren 26ko Agindua eman zenetik, 2020ko otsailetik San Felipe Elkarlaguntzako Elkartea aseguru-jarduerarik egiten ez duen araubide bereziko BGAE bereizi gisa sailkatu dela, eta hala jasotzen dela gure estatutu sozialetan, 2020ko otsailean egindako ezohiko batzarrean onartutako aldaketaren ondoren.

Aldaketa horri esker, gure kolektiboari doituago dauden hilkortasun-taulak erabili ahal izan dira, eta urteko kuota osoa 60,00 eurora igotzearekin eta Funeraria Ojangurenekin egindako akordioaren ondoriozko batez besteko hileta-kostua murriztearekin batera, Hornidura Teknikoen bolumena nabarmen murriztu da.

Hala, 2018. urtea ixtean egindako txosten aktuarialak hornidura horiek 2034rako 5.756.20 5,34 euroraino igotzen zituen bitartean, 2020ko abenduaren 31n igorritako txostenak urte horretarako eskatutako hornidura teknikoak 1.473.005,53 eurotan zenbatzen ditu, hau da, haietatik % 75 beherago.

2018. urtearen amaieran jada, San Felipe Elkarlaguntzak 1,5 milioi eurotik gorako hornidurak zituen, eta, beraz, gaur egun 2034an eskatuko zaizkionak baino handiagoak. Are gehiago, 2019ko itxieran 281 mila euro inguruko hornidura gehigarriak egin zituen. Gainera, 2020ko ekitaldiko soberakina, 323 mila euro ingurukoa, hornidura gehigarri horiei 603.8 59,95 eurora igoko zaie.

Gehiegizko hornidura hori berariaz egiaztatzen da LKS Auditoresek egindako txostenean, eta, aktuarioaren eskutik eta aholkuz, Batzar honetatik sortzen den Gobernu Batzorde berriak kontrolatu eta jarraitu beharko du.

Tanatorio San Felipe Beilatokia: Batzar Nagusirako proposamena

Erakundearen webgunean eta tokiko hainbat hedabidetan argitaratu den bezala, Gobernu Batzordeak Arrasaten lokal bat erosteari buruzko proposamena landu du, eta Batzar Nagusian aurkeztu eta garatu zen berariaz, gai-zerrendako 5. puntu gisa.

3.-       2020KO URTEKO KONTUAK IRAKURTZEA ETA ONARTZEA

Diruzainak Galeren eta Irabazien Kontuko partidei buruzko azalpena egin zuen 2020ko abenduaren 31n. Taula honetan agertzen diren diru-sarreren eta gastuen partida bakoitza komentatu du:

KONTZEPTUA:  SARRERAK20202019
Bazkideen sarrerak (bazkide berriak)33.150,0026.150,00
Bazkideen sarrerak (kuotak)620.362,50579.256,80
Interesak (sarrera finantzarioak)12.803,0216.672,98
Dirulaguntzak420,00
Salmenta ibilgetua49.593,58
 GUZTIRA716.329,00622.079,78
   
KONTZEPTUA:  GASTUAK20202019
Heriotzen gastuak293.526,3271.319,64
Administrazio-gastuak40.915,457.930,75
Ibilgetu materiala eta inbertsioak6.277,67.940,46
Aktibo salmenta eta bestelakoen zuzkidurak52.912,63.977,49
Aurreko ekitaldiko gastuak– 251,48
 GUZTIRA393.380,59341.168,34
   
KONTZEPTUA:  SOBERAKINAK20202019
Soberakinak (diru-sarrerak ken gastuak)322.948,51280.911,44

Jarraian, finantza-inbertsioen 2020ko abenduaren 31ko saldoaren taula azaldu zuen, honako xehetasun hauekin:

KONTZEPTUA:  INBERTSIOAK20202019
Inbertsio funtsetako partaidetzak1.533.082,961.027.076,85
Gordailuak kreditu-erakundeetan673.580,50705.000,00
kontu korrontea65.905,82195.224,88
GUZTIRA2.272.569,281.927.301,73

Diruzainak Batzarrari jakinarazi zion ondoren aurkezten diren Urteko Kontuak LKS Auditores SLk ikuskatu dituela, eta dagokion txostena egin duela, eta adierazi du kontu horiek erakundearen irudi fidela eta finantza-egoera islatzen dituztela alderdi esanguratsu guztietan, 2020ko abenduaren 31n. Onartu egin zen, eta honako hau onartu zen, baiespenez:

ERABAKIA: 2020ko ekitaldiko memoria, kudeaketa-txostena eta urteko kontuak, balantzea eta galera eta irabazien kontua onartzea.

4.-       2020KO TXOSTEN AKTUARIALA

Lehendakariak Batzarrari jakinarazi zizkion aztergai diren aldagaiak, informazioaren azterketa eta aktuarioak urteko txostenean jasotzen dituen ondorioak, entitatea bereziki ekonomiari dagokionez baldintzatzen eta behartzen dutenak; izan ere, aktuarioak BGAE batek itxiera-datan eduki behar dituen Hornidura Teknikoen maila balioetsi behar du, bazkideei estaldura bermatzeko. 2020ko abenduaren 31n ikuskatu eta onartutako balantzearen arabera, gure hornidurak 2.113.624,61 eurokoak dira, eta bi partidatan banatuta daude: 1.509.764,66 euro eta 603.859,95 euro, Ehorzketa-aseguruen Hornidurak eta Hornidura gehigarri baliokideak, hurrenez hurren.

Txostenak honako aldagai hauek berrikusten ditu: Heriotzagatiko Batez besteko Gastua (1.667,76 euro), hilkortasun-taulak (83,76 urte, batez beste, emakumeen kasuan eta 78,26 urte gizonen kasuan), bazkideen adina (50,72 urte) eta ekarpenen gutxieneko interes mota (Aseguruen Zuzendaritza Nagusiak zehaztu zuen, eta 2020ko abenduaren 1ekoa zen). Txostenak ondorioztatzen duenez, kuota 60,00 eurokoa da 40 urtetik gorako bazkideentzat eta 30,00 eurokoa gainerakoentzat, baina 2021erako ez da igoerarik behar. Hala ere, hurrengo ekitaldietarako urteko % 0,5eko igoera mantentzen du, oso epe luzera proiektatutako magnitudea delako.

5.- LOKALA ETA EKIPAMENDUA EROSTEKO ETA BEILATOKI GISA ALOKATZEKO PROPOSAMENA

Lehendakariak Batzarrarekin partekatu zituen hileta-zerbitzuen sektorearen ezaugarriak, Arrasateko eta San Felipeko errealitatea. Ondoren, haranean kokatutako tanatorio batzuen argazkiak erakutsi zituen, Musakolan kokatutako Arrasateko tanatorioaren antzinatasuna nabarmenduz, % 50eko partaidetza duena: Funeraria Ojanguren (OHZ) eta Funeraria Arrasate berria (FAb).

Proposamenaren zergatia argudiatzeko orduan, honako arrazoi hauek zerrendatzen dira: epe luzerako SFEren kalteberatasuna murriztea eta bizirauteko bermea eta prestazio lehiakorrak, egungo tanatorioa berritzeko eta zabaltzeko premia larria, jabeen artean adostasunik ez badago ere, Arrasaterentzako ehorztetxe bakarraren jabetzako tanatorio baten berehalako mehatxua, ondorioz monopolio-arriskuarekin, eta San Felipe Elkarlaguntzaren finantza-errendimenduaren hobekuntza.

Jarraian, presidenteak azaldu zuen zergatik komeni den azpiegitura horren erdigunean kokatzea, milioi erdi eta milioi bat euro arteko inbertsioa egin baitaiteke, eta, beraz, zenbait hamarkadatako horizontearekin, hileta-erritoen etorkizuna ikusi behar baita.

Eskandinaviar herrialdeetan ez bezala, guk, oro har, bizitza sozial bizia dugu, eta gure doluari hasiera ematera behartzen gaitu, senide eta gertukoekin partekatuz. Ondorioz, eta gure ustez, etorkizunean zeremonia edo agur-ekitaldiren bat egingo dugu. Nolanahi ere, eta badirudi hori dela azken boladan araua, salbuespena baino gehiago; Europa oso azkar sekularizatzen da, eta, beraz, agian guk ere antzeko prozesu bat biziko dugu denbora gutxi barru, eta ekintza horiek egungo konfesio-konnotazioa galduko dute.

Ebidentzia horiek direla eta, zalantzan jarri behar dugu zergatik ez den gertatzen Arrasaten estatuko batez besteko hileta zibilen % 18. Zantzu guztien arabera, estalitako instalazio duin eta egokiak daudenean, hileta-elizkizunen erdia baino gehiago familia-zeremonia intimoak edo zibilak izango dira. Hasiera batean, tanatorioek prestatuko dituzte edukiera ertaineko zeremonia-gelak. Horrela, tanatorioaren funtzioa hildakoaren bela-funtzioa baino ez da izango, eta, gaur egun parrokia bezala, agurtzeko eta elkartzeko zentroa izatera pasako da. Horregatik komeni da hirigunean kokatzea.

Jendarteratzen diren heinean, hirietan gertatzen den bezala, edukiera handiagoko azpiegiturak eskainiko dira eta, agian, erabiltzen ez diren azpiegiturak jarriko dira, Arrasateko San Frantzisko eliza kasu.

Batzordeburuak batzarrarekin partekatu zituen erdiguneko beilatokietatik hurbil dauden beste errealitate batzuk, Donostian, Errenterian, Azpeitian eta Hernanin, besteak beste; izan ere, udal erakunde eta ordenantzen oniritzi guztiak merezi izan dituzte.

Premisa horiek kontuan hartuta, batzordeburuak aztertutako hainbat kokaleku partekatu ditu Batzarrarekin, eta Ignacio Zuloagaren 2. zenbakiko lokala izan da baloraziorik onena merezi izan duen aukera, eta horregatik aurkeztu da Batzar honetara, onar dezan. Lokalaren eta inguruaren gaur egungo argazkiak erakutsi zituen. Nabarmentzekoa da eremu mankomunatua baino ez duela izango, atariko paretarekin, gaur egun okupatu gabeko lokal komertzial baten azpian dagoelako eta beste aldean merkataritza-lokal batekin muga egiten duelako. Ondo komunikatutako erdiguneko lokal bat da, fatxada handikoa, eta aparkaleku publikoak ditu, oinez 4 minututik gertu, parrokian bezala. Ez da ahaztu behar San Frantziskotik 100 metrora dagoela, eta eremu horretako udal-hirigintzaren bilakaerak ibaiaren estaldura irekitzea eta oinezkoentzat gero eta handiagoa izatea aurreikusten duela.

Instalazio seguruak eta kalitate estandar altuenak izango dituela ziurtatu zuen. Lokalaren etorkizuneko banaketa aurreratu du, garaje-, banaketa- eta prestaketa-eremua duten langileek erabiltzeko eremu mugatu batekin. Gainerakoa, jendearentzako gune partekatuan, hiru gunetan banatuta: beilatokia, zerbitzuak eta harrera handi bat, agur intimoen edo zeremonia zibil edo erlijiosoen beharretara egokitzeko modukoa.

Proposamen hori onartzeko aurkeztu ahal izateko, Gobernu Batzordeak hainbat alderdi aurreratu ditu, hala nola lokalaren prezioa eta erosketa-baldintzak egungo jabearekin adostea, agintari eskudunek (Mortuaria Osasuna eta Arrasateko Udala) tanatorio-jardueran aritzeko baimena eta adostasuna aurreratzea, eta zerbitzua emateko modua finkatzea. Ildo horretan, lokalaren salerosketa-kontratuaren zati bat azaldu eta atera du, klausula etengarri batekin sinatua, udalak otsailaren 28ko oniritziarekin eta Funeraria Ojangurenekin sinatutako kontratuaren eranskinarekin. Eranskin horretan, entitateko bazkideei tanatorio-zerbitzua emateko prezioa eta baldintzak ezartzen dira.

Presidenteak tanatorioaren ustiapen-ereduarekin eta aktuarioak idatzitako txostenarekin amaitu zuen bere azalpena, inbertsioaren bideragarritasuna eta errentagarritasuna berresten dutenak, esku-hartzeen txandari ekiteko.

Bazkideak diren Ignacio Zuloagaren auzokide batzuek diote espaloia estua dela eta beti okupatuta egongo dela. Instalazioek sor lezaketen zaratagatik ere kezka agertu dute, eta, gainera, uste dute ez dela kokapen egokia, gertukoen intimitate faltagatik.

Presidenteak azaldu zuen SFE prest dagoela auzotarrekin proiektua berrikusteko, eta bertaratutakoek espaloia ez okupatzea eta ezkaratz zabalean egotea sustatuko den arren, SFEtik ezin da saihestu sarrerako eremuan korro batzuk egitea.

Beste esku-hartze batean, egungo tanatorioa berritzea proposatu zen, eta, horrez gain, zonan aparkaleku-faltaren arazo bat dagoela uste zen, eta horrek areagotu egingo du. Presidenteak erantzun zuen egungo tanatorioa ezin dela konpondu, bazkideen arteko adostasunik ez dagoelako. Gaineratu du Batzarrari aurkeztutako proposamena hemen azaldutakoan bakarrik zehazten dela, eta, beste aukera legitimo batzuk egon arren, ez direla egintza honetan kontuan hartuko; beraz, beste aukera bat aukeratuz gero, ezezko botoa edo Gobernu Batzordearen proposamenaren aurkako botoa eman behar dela adierazi du. Aparkalekuen arazoari dagokionez, azaldutakoari lotzen zaio: aparkaleku publikoak 4 minutura daude oinez.

Beste bazkide batek galdetu du ea ez ote den Gobernu Batzordearen jarreraren alde egin, informazio gehiago eta denbora gehiago izan baitu baiezkoaren aldeko kanpaina egiteko. Presidenteak erantzun dio Gobernu Batzordeak ibilbide-orri jakin bat ezarri zuela, jarraitu dena, eta proiektua Ohiko Batzar Orokorraren deialdiarekin batera zabaltzea finkatzen zuena. Egutegi honen arrazoi nagusia SFEtik kanpoko interesen injerentzia saihesten saiatzea zen. Ondorioz, Batzordeko kideek ezin izan dute proiektuaren berri eman deialdiaren data baino lehen, eta bazkide guztiek izan dute ordezkaritza lortzeko epe bera.

Parte-hartze berririk erregistratu gabe, lehendakariak batzarrari jakinarazi dio botoa sekretua izango dela eta, horretarako, sarreran entregatu den boto-txartela erabili behar dela. BAI boto-paperak proposamenaren alde dagoela esan nahi du, eta EZ boto-papera, edo abstenitzea, proposamenaren aurka dagoela esan nahi du. Gaineratzen du gure estatutu sozialek aukera ematen badute ere horrelako erabakiak gehiengo soilez hartzeko, Gobernu Batzordeak proposamen hau Batzarrera ekartzen duela: soilik adostasun zabala lortzen bada onar dezan, eta, ondorioz, proposamena onartuko dela soilik baldin eta Batzar Nagusira bertaratutako edo ordezkatutako baiezko botoen 2/3ko gehiengo kualifikatua lortzen bada. Azkenik, honako hau aurkeztu zen:

ERABAKIA: Onartzea Ignacio Zuloaga kaleko 2. zenbakiko beheko solairuko lokalaren erosketa, 345.000,00 euroan, 24.250,00 euroan ondare-eskualdaketen gaineko zergarengatik, eta beilatoki gisa egokitzea, 255.930,00 euroko aurrekontuarekin, OHZri errentan emateko, gaur egun San Felipe Elkarlaguntzako Elkartearekin indarrean dagoen zerbitzuak emateko kontratuan eranskin gisa deskribatutako baldintzetan.

Jasotako boto-txartelen zenbaketaren emaitzak aldeko botoak 316ra igo ditu, kontrako botoak 116ra, eta 2 abstentzio zenbatu dira. 289 boto dira batzarrera bertaratutako 434 pertsonetatik 2/3k, bertaratutakoen eta ordezkatutakoen artean, eta 316 botok babestu dute tanatorio-proposamena, gai-zerrendako puntu honetan garatu diren baldintzetan. Horrenbestez, goian aipatutako erabakia proposatu eta onartu da.

6.-       LKS AUDITOREEKIN KONTRATUA ONARTZEA

Diruzainak jakinarazi zuen LKS auditoreekin jarraituko dela 2021eko ekitaldirako erakundearen urteko kontuak berrikusteko auditoretza-sinadura gisa.

7.-       DIRU-SARREREN ETA GASTUEN AURREKONTUA 2021ERAKO, ETA ZENBATEKOAK ETA KUOTAK EZARTZEA

Presidenteak diru-sarreren kuotak 2020ko ekitaldian indarrean zeuden adin-tarteen arabera zatituta jasotzen dituen koadroa azaldu zuen, eta kuota horiek aldaezinak izatea proposatu zion Batzarrari, eta onartu egin zen.

ERABAKIA: 2021eko ekitaldian sartu berrientzako sarrera-kuotak onartzea, taula honen arabera:

Adina (urte)Sarrera-kuota (€)
41-45300
46-50500
51-55750
56-601.000
61-651.300
66-701.600
71-752.250
76-802.800
81-853.700

Aktuarioaren txostena ikusita, bazkideen urteko kuota ez aldatzea proposatu eta onartu zen, eta baiezkoa emanez, honako erabaki hau hartu zen:

ERABAKIA: Urteko kuota osoa (60 €) eta murriztua (30 €) onartzea 2022rako, aurreko Batzar Orokorraren erabakia baliogabetuz, eta 60,30 € eta 30,15 € ordaintzea, hurrenez hurren, 2023ko ekitaldirako.

Era berean, San Felipe Elkarlaguntza Elkarteak kontratatuta dituen hileta-zerbitzuei uko egiteko konpentsazio-zenbatekoa 600 eurotan mantentzea proposatu eta onartu zen, baita atzerrian hiltzeagatik konpentsatu daitekeen muga 3.900 eurotan eta familiarentzako prestazio ekonomikoa edo, bestela, beilatokirako eta/edo errausketa-laberako gehieneko zenbatekoa 750,00 eurotan mantentzea ere. Baiezko bidez onartu ondoren, honako erabaki hauek hartu dira:

ERABAKIA: 600,00 euro onartzea SFEk kontratatuta dituen hileta-zerbitzuei uko egitearen konpentsazio gisa.

ERABAKIA: 3.900,00 euro onartzea, atzerriko ehorzketa-gastuak konpentsatzeko.

ERABAKIA: 750,00 euro onartzea familiarentzako prestazio ekonomikorako, edo, bestela, gehieneko zenbateko gisa beilatokirako eta/edo errausketa-laberako SFEren aukerako zerbitzu gisa.

2021eko ekitaldirako diru-sarreren eta gastuen aurrekontuari dagokionez, Gobernu Batzordeak 2021eko otsailaren 12an egindako bilkuran onartutako aurrekontua aurkeztu zion lehendakariak Batzarrari. Hona hemen:

KONTZEPTUA:  SARRERAK20212020
Bazkideen sarrerak (bazkide berriak)25.000,0033.150,00
Bazkideen sarrerak (kuotak)612.590,00620.362,50
Interesak (sarrera finantzarioak)-155,0012.803,02
Dirulaguntzak420,00
Salmenta ibilgetua13.813,0149.593,58
 GUZTIRA651.248,01716.329,10
   
KONTZEPTUA:  GASTUAK20212020
Heriotzen gastuak283.280,00293.526,38
Administrazio-gastuak48.864,6140.915,44
Ibilgetu materiala eta inbertsioak6.277,64
Aktibo salmenta eta bestelakoen zuzkidurak6.614,2452.912,61
Aurreko ekitaldiko gastuak– 251,48
 GUZTIRA338.758,85393.380,59
   
KONTZEPTUA:  SOBERAKINAK20212020
Soberakinak (diru-sarrerak ken gastuak)312.489,16322.948,51

Onartu egin zen, eta honako hau onartu zen, baiespenez:

ERABAKIA: Gobernu Batzordeak 2021erako prestatu duen diru-sarreren eta gastuen aurrekontua onartzea.

8.-       GOBERNU BATZORDEKO KARGUAK BERRITZEA

Lehendakariak Gobernu Batzordeak 2020ko azaroaren 4an hartutako erabakiaren berri eman zion Batzarrari. Horren bidez, Gobernu Batzordeko kide gisa behar bezalako lankidetzarik ez zegoenez, Iñaki Roa Bediari falta astunagatik zehapen-prozesua ireki zitzaion, gure Estatutu Sozialen 33. artikuluaren arabera. Alegazioak ezetsi ondoren, arau-hauste larriagatik zehatzea ebatzi zuen, batzarraren aurrean ohartarazpen publikoa eginez, erakundearen estatutu sozialen 31. artikuluan jasotakoarekin bat etorriz.

Iñaki Roa Bediak lehendakariorde karguari uko egin zion eta kargua María Jesús Uribarren Bengoak, batzar hartako ordezko hautatuak, hartu zuen, data horretatik bertatik eta hura hautatua izan zen aldirako.

Gobernu Batzorde berriko kideak honela izendatu ziren:

ERABAKIA: 2021eko ekitaldi honetarako Gobernu Batzordeko karguak berritzea onartzea. Honela osatuko da:

LehendakariaFco. Javier Bengoa Leibar
LehendakariordeaMaria Jesus Uribarren Bengoa
IdazkariaJosé Julio Heriz Iria
DiruzainaLourdes Molpeceres Gonzalez
BokalakArantza Azurmendi Urra
Mª José Madinabeitia Esna
Gustavo Carrero Díez
Fco. Javier Urzelai Zubillaga
Mertxe Beltran de Guevara Berecibar
Andoni Balzategi Balerdi

9.        GALDERAK ETA ESKAERAK

Ez da esku-hartzerik erregistratu.

Lehendakariak, agurrean, San Felipe Elkarlaguntzako Elkartearentzat lan egitearen esker ona eta poza adierazi zituen, eta, bereziki, bera bezala Batzar honetan agintaldia amaitzen duten pertsonei helarazi zien.

Ohiko Batzar Orokorra bukatutzat eman da 20:48an.

Oinean sinatzen dute, Ohiko Batzar Nagusiaren Aktaren testuarekin bat etorriz

Iñaki Aranburu ArregiJose Julio Heriz Iria
Bazkide zkia. 3398 – NAN: 15.359.418-HBazkide zkia. 3153 – NAN: 15.357.357-B
Lehendakaria Idazkaria
Eneko Urrizalki JaureguiJosé Ignazio Elorza Gorosabel
Bazkide zkia. 7135 – NAN: 18.591.687-MBazkide zkia. 1025 – NAN: 72.562.135-X