2022 AKTA

SAN FELIPE ELKARLAGUNTZA ELKARTEAREN OHIKO BATZAR OROKORRA

2022ko apirilaren 30a

2022ko apirilaren 30ean, bigarren deialdian, Arrasateko Kulturate Areto Nagusian, Xabier Bengoa Leibar buru zela, eta bertaratutakoen eta ordezkatutakoen artean 70 bazkide, 46 eta 24, hurrenez hurren, San Felipe Elkarguntzarako Elkartearen Ohiko Batzar Orokorra egin zen, Araubide Bereziko Borondatezko Aurreikuspen Sozialeko Entitatea izanik aseguru-jarduerarik egiten ez duena.

Lehendakariak nabarmendu du Batzar Nagusia dela San Felipe Elkarlaguntzarako Elkartearen gizarte-borondatearen organo gorena, eta aipatutako estatutu sozialen 51. eta 56. artikuluak irakurri ditu Batzar Orokorraren deialdiari buruz. 55. artikuluaren arabera, erabakiak botoen gehiengo soilez hartuko dira, eta finkapenez proposatzen eta onartzen da esku hutsez bozkatzea.

Gobernu Batzordeak onartutako eta bazkide titularrei bidalitako deialdiarekin bat etorriz, eta Erakundearen Estatutu Sozialetan hitzartutakoaren arabera argitaratu ondoren, honako puntu hauek garatu ziren:

G a i z e r r e n d a

  1. Bileraren akta onartzeko 2 bazkide hautatzea
  2. 2021eko kudeaketa-txostena
  3. 2021eko urteko kontuak irakurtzea eta onartzea
  4. 2021eko txosten aktuariala
  5. Auditoreekin egindako hitzarmena onartzea
  6. Diru-sarreren eta gastuen aurrekontua 2022rako
  7. Urteko kuotak eta Diru-sarrerak zehaztea
  8. Prestazio ekonomikoaren definizioa eta prestazioengatiko gehieneko zenbatekoak zehaztea
  9. Gobernu Batzordeko karguak berritzea
  10. Galderak eta eskaerak

1.- Bileraren akta onartzeko 2 bazkide hautatzea

Lehendakariak proposatuta, honako erabaki hau hartu zen:

ERABAKIA: Beatriz Belategi Bidaburu 6832. bazkidea eta Estibaliz Mendarozketa Ugarte 2735. bazkidea izendatzea, Ohiko Batzar Nagusi honen akta aztertu eta onartzeko.

2.- 2021eko kudeaketa-txostena

Bazkide-kolektiboaren bilakaera eta estatistikak

2021eko ekitaldian, ondokoa izan da erregistratutako bazkide-mugimendua:


TITULARRAKTITULARKIDEAKONURADUNAK
ALTAK102366
BAJAK57750

Eta 142 heriotza zenbatu dira, iaz baino 34 gutxiago, Covid-ek eragindako pandemiaren eragin txikiagoagatik. Honela banatu dira:

TITULARRAKTITULARKIDEAKONURADUNAK
121201

Batez ere Gipuzkoan daude, 112 hildakorekin: Arrasaten 94, Debagoienan 7, Donostian 6 eta beste herri batzuetan 5. Ondoren, Araban 25 hildako daude, horietatik 22 Gasteizen, eta kasu bakar bat ere ez Bizkaian. Nafarroan kasu bakarra aurkitu da, eta Mexikon hildakoa izan ezik, gainerako 4ak estatuko hainbat lekutan aurkitu ziren.

Erakundeak 11.828 bazkideri ematen die estaldura 2021eko abenduaren 31n, honela banatuta:

TITULARRAKTITULARKIDEAKONURADUNAK
6.0212.5263 .281

2020ko abenduaren 31n zeuden 11.985en azpitik. Adinaren arabera, bazkideen kolektiboa honela banatzen da:

30 urtetik beherakoak2.26119,1 %
31tik 40 urtera tartekoak1.25110,6 %
41tik 50 urtera tartekoak1.67714,2 %
51tik 60 urtera tartekoak2.06917,5 %
61tik 70 urtera tartekoak1.92116,2 %
71tik 80 urtera tartekoak1.57113,3 %
80 urte baino gehiago1.0788,1 %

Nabarmentzekoa da 178 bazkidek 90 urtetik gora dituztela eta 3 bazkidek 100 urtetik gora.

Kolektiboaren tamainaren bilakaeraren eta kolektiboaren batez besteko adinaren bilakaeraren koadroa partekatzen da 2017tik 2021era, lehenengoaren beheranzko joera eta bigarrenaren goranzko joera suabea egiaztatzeko.

Bulegoko jarduera: datu-basea, 40 urteko eraldaketa, kostua, egutegia

Entitatearen bazkide titularrek, NANek, telefonoek, e-mailek eta abarrek osatzeke duten informazioaren xehetasunarekin partekatzen da koadroa. Lehendakariak gogoratuz
Estatutu Sozialen 22. artikuluaren arabera, bazkideen betebeharra da informazio hori eguneratuta eta egiazkoa izatea, eta gerta daitezkeen aldaketak idatziz jakinaraztea Gobernu Batzordeari.

2021ean 40 urte bete dituzten bazkideen titularrei eskualdatzeari dagokionez, lehendakariak jakinarazi du 135 bazkidetatik
122 titular izatera pasatu dira, eta, gainera, 23 onuradun sartu dira haiekin, eta 13 baja-eskaera jaso dira. Batzarrari jakinarazi dio kolektibo horri gutunak bidaltzen bazaizkio ere, oso zaila dela aldagai hori kudeatzea, kolektibo horrek ez baitu erakundearekiko hurbiltasunik. Azpimarratu du zein garrantzitsua den San Feliperentzat kolektibo horretan sartu ahal izatea, lotura fidelizatzeko, Titularren/Titularkide estatus berrira pasatzean, askotan familia-talde berri bat erakarriz. Puntu horri amaiera emateko, jakinarazi du 135 elkartekide izango direla berriz ere 2022. urtean 40 urte beteko dituztenak, eta azpimarratu du Estatutu Sozialen 17. artikuluaren laugarren paragrafoan arautzen dela kolektibo horrek bere datuak erakundean jakinarazteko eta eguneratzeko duen betebeharra.

Lehendakariak jakinarazi du 2021eko ekitaldiko administrazio-kostuak % 6,34koak direla aurreko urteko (2020) ekarpenen aldean, hau da, % 15etik beherakoak, Estatutu Sozialen 61. artikuluak eskatzen duen bezala. Partekatu bertaratutakoekin 2017ko ekitalditik ratioaren bilakaera jasotzen duen koadroa.

Puntu honi amaiera emateko, San Juan Taldean dagoen bulegoaren lan-egutegia partekatzen du, elkartekide guztien eskura. Gogorarazi www.sanfelipe.eus erakundearen webgunean sartzeko aukera dagoela, jakinaren gainean egoteko.

Bazkideentzako hiletakoak ez diren zerbitzuak: hitzaldiak, lege-aholkularitza, dolua, etab.

Lehendakariak heriotza bati lotutako dolu-uneak eramangarriago egiteko asmoz 2021ean antolatutako laguntza- eta dolu-hitzaldien berri eman du, baita egoera bereko lege-aholkularitzari lotutako beste hitzaldi batzuen berri ere. Aprobetxatu unea hitzaldi hauek modu altruistan zuzentzen dituzten pertsonei eskerrak emateko.

Hornidura teknikoen gaineko eragina eta azterketa aktuariala 2021, BGAE bereizi gabe gisa

Lehendakariak Jose Julio Heriz idazkariari eman dio hitza zati hau garatzeko, ulertzen baitu Hornidura Teknikoen osagai teknikoagatik bere prestakuntza ekonomikoak lagundu dezakeela azalpena hobeto ulertzen.

Puntu hau aztertzeko, SFEren oraintsuko historia errepasatzen da, komentatzen du. Eusko Jaurlaritzak 2015eko urriaren 27ko 203/2015 Dekretua eman ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoko BGAEak kanpoko auditore eta aktuario independenteek kontrolatu behar dituzte, eta, nolabait, BGAE batzuen jarduera profesionalizatu egiten da. Puntu honetan aztertzen ari garenari dagokionez, dekretu honek ebatzi zuen BGAEek, beren sailkapenaren arabera, Hornidura Teknikoen maila jakin batera iritsi behar zutela, eta BGAEak izendatutako aktuarioak kalkulatu behar zituela, 20 urteko epea emanez, hau da, 2034. urtera arte, erakundeak maila hori lor zezan.

Ondoren, Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailak 2019ko abenduaren 26ko Agindua eman zuen, ASEGURU-JARDUERA EGITEN EZ DUTEN ARAUBIDE BEREZIKO INDEFERENTZIATUTAKO BGAEen erregulazioa garatzen zuena. 2020ko otsailean horretarako egindako Ezohiko Batzarrean hartutako erabakiaren bidez, figura horri heldu zitzaion, eta horrek ekarri zuen aktuarioaren kalkuluen eta zenbatespenen arabera eska zitezkeen Hornidura Teknikoen maila oso nabarmen murriztu zela gertaera horretatik aurrera.

Txosten aktuarial bakoitzean 2016tik 2021era bitartean sartutako zifren taula azaldu eta partekatzen da, eta murrizketa horren ebidentzia nabarmentzen da. Hala, 2016., 2017. eta 2018. urteetan, aktuarioaren kalkuluen arabera, Hornidura Teknikoak 6 milioi euro ingurukoak ziren; 2019. urtean, berriz, 2 milioi eurotik gorakoak zertxobait ziren, eta 2020. eta 2021. urteetan, berriz, ez ziren 2 milioi eurora iristen.

Erakundeak ikuskatutako balantzearen arabera, Hornidura Teknikoen funtsa 2,5 milioi eurokoa da 2021eko abenduaren 31n.

Azpimarratu du auditoreek 2020ko eta 2021eko ekitaldietako kontuei buruz egindako txostenak “Enfasi-paragrafo” bana jasotzen duela, gehiegizko kopuru horretaz ohartarazteko.

Nabarmentzekoa da aurreko batzarren lan ona, urte haietan SFEren historian inoiz erabili ez ziren zifrak zituen eszenatoki berri bati aurre egin behar izan baitzioten. Gaur egun, alde guztietatik hartutako eta partekatutako esperientzia eta ezagutza metatuari esker, BGAEak berak, Eusko Jaurlaritzako langileak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Aktuarioen Elkargoa beren errealitatera hobeto egokitzen dira San Felipe Elkarlaguntzaren kudeaketa aseguru-jarduerarik egiten ez duten Araubide Bereziko BGAE bereizi gabe gisa.

Gaur egun zenbatetsi daitezkeen etorkizuneko proiekzio ekonomikoek funtsaren etengabeko hobekuntza adierazten dute, SFEk bere jarduera arruntean urtero sortuko dituen soberakin positiboengatik. Hori dela eta, batzarrari adierazten dio aurreko guztiagatik, gerora ikusiko dugun bezala, 2021eko ekitaldiko Aktuarioaren Txostenak ere horrela partekatzen eta bermatzen duelako, eta erakundearen helburua ez delako diruzaintzan saldo handiak metatzea, eta, gainera, ez duelako behar beste finantza-egitura bat, egungo finantza-egitura egokirako egokirik, Gobernu Batzordeak egokitzat jo du berrikustea eta egungo egoerara egokitzea ondorengo 4., 6. eta 7. gai-zerrendako puntuetan aztertuko dena

Azalpena amaitu ondoren, Juan Jose Pagaldai 2371. bazkideak hitza eskatu du, 5/2012 Legea onartu zenetik aurreko batzarrek Eusko Jaurlaritzako Finantza Politikako Sailaren eskutik lan egin dutela azpimarratzeko. Bere ustez, Eusko Jaurlaritzak, etengabeko lankidetza horren ondorioz, 2019an eman zuen BGAEak arautzen dituen Agindua, hala nola SFE eta Euskal Autonomia Erkidegoan dauden antzeko beste batzuk, haien tradizioarekin, xedearekin eta historiarekin hobeto egokitzen den kokapena ematen denetik aurrera.

Jose Julio Herizek eskerrak eman ditu bere esku-hartzeagatik, eta bat dator esandako guztiarekin, hala helarazi diotelako eta 203/2015 Dekretua 2012ko otsailaren 23ko 5/2012 Legearen Erregelamendua delako, baina 2015-2021 aldirako esposizioa mugatu eta testuinguruan kokatu nahi izan da, 2019. urtean eraginez, orduan garatzen baitira aseguru-jarduerarik egiten ez duten erregimen bereziko BGAE bereizi gabeak. Juan Jose Pagaldaik esandakoari jarraituz, Aginduak berak hitzez hitz adierazten duenez, “Erakunde horiek, oro har, Euskal Herrian finkatutako tradizio historiko luze baten oinordekoak dira, eta mutualismo tradizionaleko jatorrizko figurak biltzen dituzte, hala nola, Montepioak, Ermandadeak, Elkarrekiko Sorospen Sozietateak, Kofradiak eta antzekoak”

San Felipe Beilatokia: Batzar Orokorrerako proposamena

Lehendakariak hitza hartu du, eta adierazi du 2021ean egindako Batzar Nagusiaren ondoren, puntu honi dagokionez, Gobernu Batzordeak ulertu zuela aho batez Mondragonen beilatoki berri bat jartzea adostu zala eta akordioa 2/3ko gehiengo kualifikatuaren babesarekin lortu zanez, Gobernu Batzordea behartuta zegoela mandatuari erantzutera, nahiz eta bizilagun batzuek desadostasunak izan. Gogoratu, gainera, hileta-zerbitzu integrala eskaintzeko asmoa dutela, beilatokiaren gaia 2020ko hasieran Ojanguren Hileta Zerbitzuekin sinatutako zerbitzu-kontratuan jasota zegoela, eta aurrekari horiekin hasi zirela Ignacio Zuloaga kaleko lokala erosteko eta egokitzeko lanak. Obrak duela gutxi amaitu dira, eta apirilaren 7an inauguratu ziren ofizialki, apirilaren 8an nahi zuten SFEko bazkideek bisita zezaten..

Jakinarazi du inbertsioaren guztizko kostua, oraindik behin betikoa ez bada ere, 750 mila euro ingurukoa izango dela, eta batzarrari jakinarazi dio Gobernu Batzordeak obra horrekin monopolio-arriskua saihestu duela, eta, beraz, Arrasaten ehorzketa-enpresa bakar baten prezioan eta zerbitzuan duen mendekotasuna, EFSren etorkizuna blindatu egin dela, eskaintzen diren prestazioak zabaldu direla, eta dagoeneko elkartuta dauden pertsonak fidelizatu direla, eta, aldi berean, pertsona berriak erakarri direla.

3.- 2021eko urteko kontuak irakurtzea eta onartzea

Diruzainak hitza hartu eta Galeren eta Irabazien Kontuko partidak azaldu ditu, 2021ko abenduaren 31n. Hurrengo koadroan ageri diren diru-sarreren eta gastuen partida bakoitza aipatu du..

Bazkideen berrien sarrerak22.600,00 €
Bazkideen sarrerak613.647,50 €
Interesak1.753,48 €
SARRERAK GUZTIRA638.000,98 €


Hiletakoak228.422,38 €
Administraziokoak41.424,69 €
Ibilgetu materialak eta inbertsioak6.690,48 €
Aktibo salmenta & bestelakoen zuzkidura– 13.030,48 €
Aurreko ekitaldikoak– 1.350,00 €
GASTUAK GUZTIRA262.157,07 €


SOBERAKINAK375.843,55 €

Nabarmentzekoa da 1.753,48 euroko zifra barregarria, kreditu-erakundeen ikuskapenarekin kudeatutako funtsen interesen eta errebalorizazioaren artean lortutakoa; izan ere, erakundearen inbertsio-profila legez oso arrisku txikikoa da, Batzordeak onartutako Arriskuen Politikak ezartzen duen bezala, eta horrek berekin dakar etekinak ere murriztea, batez ere gaur egungoa bezalako aldietan, diruaren interes-tasa oso baxuekin.

Ekitaldiaren azken emaitza 375,8 mila eurokoa da, 2020an lortutakoa baino % 16 handiagoa eta ekitaldirako aurreikusitakoa baino % 20 handiagoa.

Lortutako mozkin guztiak erakundearen Balantzearen Hornidura Teknikoen partidari metatzen zaizkio 2021eko abenduaren 31n, legeak agintzen duenaren arabera.

Erakundeak 2021eko abenduaren 31n egindako balantzea azaldu eta partekatzen da

Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak338.322,56 €
Arrazoizko balioko bestelako aktibo finantzarioak1.641.005,73 €
Maileguak eta kobratzeko partidak239.922,18 €
Ibilgetu materiala581.516,88 €
Beste aktibo batzuk588,06 €
AKTIBOA GUZTIRA2.801.355,41 €


Beste zor batzuk11.886,90 €
Hornidura teknikoak2.489.468,51 €
Mutualitate-funtsa50.000,00 €
Borondatezko erreserbak250.000,00 €
PASIBOA GUZTIRA2.801.355,41 €

Aipatu ditu partidak, eta nabarmentzekoa da iazko ekitaldiarekiko igoera ibilgetuaren partidan, data horretan San Felipe Beilatokia erosi eta egokitzeko inbertitutako zenbatekoa sartu delako.

Ondoren, inbertsio finantzarioen 2021eko abenduaren 31ko saldoa jasotzen duen taula azaltzen du, xehetasun hauen arabera:

Inbersio Funtsetako Partaidetzak1.641.005,73 €
Gordailuak Kredito Erakundetan223.580,50 €
Eskudirua kredito erakundetan338.322,56 €
Beilatokia San Felipe eraikuntzen435.785,09 €

Diruzainak, azkenik, Batzarrari jakinarazi dio aurkeztutako Urteko Kontuak LKS AuditoresS.L.k ikuskatu dituela, eta horrek dagokion txostena egin duela, adieraziz alderdi esanguratsu guztietan islatzen dutela erakundearen irudi fidela eta finantza-egoera 2021eko abenduaren 31n.

Lehendakariak hitza eman dio batzarrari eta, esku-hartzerik ez dagoenez, honako hau proposatu du eta finkatze bidez hartu da:

ERABAKIA: 2021eko memoria, kudeaketa-txostena eta urteko kontuak, balantzea eta galera eta irabazien kontua onartzea

4.- Informe2021eko txosten aktuariala

Lehendakariak idazkariari eman dio hitza puntu hau aurkezteko. Batzarrarekin bat datoz aktuarioak aztertu dituen taulak. Taula horiek oinarri izan dira aktuarioak txostenean emandako ondorioak lortzeko: kolektiboaren tamainaren eta batez besteko adinaren bilakaera, heriotzen kopuruaren bilakaera eta horien batez besteko adina, alten eta bajen bilakaera eta horien batez besteko adina, eta 2017-2021 aldiko diru-sarreren eta gastuen bilakaera.

10. taulan, kolektiboen araberako kuoten bilakaerari buruzkoan, honako hau aipatzen da: “2022tik aurrera, ekarpenen planean aldaketa bat egitea aurreikusten da. Horrela, merkatuaren errealitatera gehiago hurbildu nahi da eta eredua herritarrentzat erakargarriagoa egin. Aldaketa horren ondorioz, hornidura teknikoak nabarmen handitu dira, ekarpenen zenbatekoa nabarmen murriztu baita. Hala ere, plan berri honekin lortzen diren emaitzak eta heriotzagatiko prestazioen kostuaren kontrol zorrotza direla-eta, hornidura teknikoak arrazoizko magnitude batzuen barruan mantentzen dira. Egoera berri horri jarraipena egin behar zaio lehenengo urteetan”.

Hau da, aktuarioa bat dator Gai Zerrendako 2. puntuan hornidura teknikoen soberakina berrikusteari buruz adierazitakoarekin. Ildo horretan, 2022rako kuoten murrizketa jasotzen duen taula azaltzen du, aurrerago batzar honetan onetsiko dena.


201720182019202020212022
Titularrak45,0050,0055,0060,0060,0055,00
Titularkideak45,0050,0055,0060,0060,0055,00
Onuraduna 31-4022,5025,0027,5030,0030,0030,00
Onuraduna 21-3020,00
Onuraduna 11-2010,00
Onuraduna 0-10 5,00

Aktuarioak, urteko txostenean, 2021eko ekitaldirako hornidura teknikoen guztizko maila kalkulatu du: 1.821.579,24 euro, 2020ko txostenean zenbatetsitako 1.473.005,53 euroen gainetik, aurreko lerrokada batean aurreratutakoaren arabera.
Azkenik, batzarrari jakinarazi dio erakundeak 2021eko abenduaren 31n egindako balantzeak 2.483 mila euroko zenbatekoa duela Hornidura Teknikoen Funtsean, nahiz eta kopuru hori lortzeko epea 2034. urtera arte luzatu.

5.- Auditoreekin egindako hitzarmena onartzea

Diruzainak LKS Auditoreekin jarraitzea proposatu eta onartu du, Erakundearen 2022-2024 aldirako urteko kontuak berrikusteko auditore gisa.


Lehendakariak hitza eman dio batzarrari eta, esku-hartzerik ez dagoenez, honako hau proposatu du eta finkatze bidez hartu da:

ERABAKIA: LKS AuditoresSLrenauditoria-zerbitzuak kontratatzea, 2022ko ekitaldiko kontuak berrikusteko

6.- Diru-sarreren eta gastuen aurrekontua 2022rako

2022ko ekitaldirako diru-sarreren eta gastuen aurrekontuari dagokionez, diruzainak bat egiten du Gobernu Batzordeak 2022ko otsailaren 1ean egindako bilkuran berrikusitako eta onartutako proiekzio ekonomikoekin. Hona hemen taula:

Bazkideen berrien sarrerak12.000,00 €
Bazkideen sarrerak521.948,00 €
Interesak65,63 €
SARRERAK GUZTIRA534.013,63 €


Hiletakoak244.163,69 €
Administraziokoak58.299,00 €
Ibilgetu materialak eta inbertsioak6.690,48 €
Aktibo salmenta & bestelakoen zuzkidura– 13.161,37 €
GASTUAK GUZTIRA295.991,80 €


SOBERAKINAK238.021,83 €

Batzarrari jakinarazi dio diru-sarrerak 534 mila eurokoak direla, hau da, aurreko urtean baino % 16 txikiagoak, bazkideen urteko kuotak murriztu direlako, gai-zerrendako 4. puntuan aurreratu den bezala, eta bazkide berrien diru-sarrerak gehitu behar zaizkielako. Nabarmendu behar da 65,63 euro baino ez direla zenbatesten diru-sarrera finantzarioak partidan, gure aholkulari finantzarioen jarraibideen arabera, zaila delako 2022. urtea aurreratzea, eta inbertsio-funtsen eta erakundeak onartutako inbertsio-politikaren araberako gure kokapenen ARRISKU OSO TXIKIA delako.

Aurreikusitako gastuak 296 mila eurokoak dira. Heriotzen ondoriozko gastuak hilobien batez besteko kostua % 6,9 handituta kalkulatu dira, eta administrazio-gastuak hazi egin dira 2021eko ekitaldiarekin alderatuta, San Juan Taldeko obrengatiko eta beilatoki berriarekin lotutako publizitatearengatiko gastuen aurreikuspena egin baita. Gainerako partidetarako aldaketarik gabe mantentzen dira.

Kalkulu horretatik ateratzen den emaitza 238 mila eurokoa da, 2021ean salbuespen gisa lortutakoa baino % 14 txikiagoa.

Batzarrari jakinarazi zaio kalkulu horietan ez direla sartu aurten hasiko den beilatokiko jardueratik sortutako kopuruak. Oraindik ez ditugu inbertsioaren azken datuak, eta, batez ere, jarduera horren emaitza ZEROtik hurbil egongo delako, errentamenduagatiko diru-sarrerak eta ibilgetuaren amortizazio-funtsaren zuzkidura aldi berean izango baitira. Hurrengo ekitaldietan bi partidak sartu beharko dira.

Lehendakariak hitza eman dio batzarrari eta, esku-hartzerik ez dagoenez, honako hau proposatu du eta finkatze bidez hartu da:

ERABAKIA: Gobernu Batzordeak 2022ko ekitaldirako aurkeztutako diru-sarreren eta gastuen aurrekontua onartzea

7.- Urteko kuotak eta Diru-sarrerak zehaztea

Batzar honetako Gai Zerrendako 2., 4. eta 6. puntuetan aurreratutakoarekin jarraituz, Lehendakariak honako taula hau gogoratu eta azaldu du onar dadin


Titularrak eta Titularkideak55,00 €

31urtetik 40urtera Onuradunak30, 00 €

21urtetik 30urtera Onuradunak20, 00 €

11urtetik 20urtera Onuradunak10, 00 €

0 urtetik 10urtera Onuradunak5, 00 €

Eta proposamena erakundearen Aktuarioak abalatu duela azpimarratu du. Taula berri honek, gainera, beste merkataritza-argudio bat izan nahi du, bazkide berriak erakartzeko.

Lehendakariak hitza eman dio batzarrari eta, esku-hartzerik ez dagoenez, honako hau proposatu du eta finkatze bidez hartu da:

ERABAKIA: 2022. urterako urteko kuota osoa 55 €-tan finkatzea. Kuota murriztua 30, 20, 10 eta 5 eurokoa izango da 31 eta 40 urte bitarteko adin-tarteentzat, 21 eta 30 urte bitartekoentzat, 11 eta 20 urte bitartekoentzat eta 0 eta 10 urte bitartekoentzat, hurrenez hurren.

Kuota horiek 2022ko abenduaren 31ko KPIarekin eguneratuko dira, 2023ko ekitaldiari dagozkion kuotak kalkulatzeko.

Lehendakariak 2021eko ekitaldian indarrean zeuden adin-tarteen arabera zatitutako sarrera-kuoten taula azaldu zuen, eta Batzarrari proposatu zion kuota horiek aldaketarik gabe mantentzea baiespenez onartu zena

ERABAKIA: 2022koekitaldian bazkide berriak sarrera kuotak onartzea, honako taula honen arabera:

Adiña (urteak)Sarrera-kuota (€)
41-45300
46-50500
51-55750
56-601.000
61-651.300
66-701.600
71-752.250
76-802.800
81-853.700

8.- Prestazio ekonomikoaren definizioa eta prestazioengatiko gehieneko zenbatekoak zehaztea

Era berean, San Felipe Elkarteak kontratatuta dituen hileta-zerbitzuei uko egiteko konpentsazio-zenbatekoa, atzerrian hiltzeagatik konpentsatu daitekeen gehieneko muga eta familiarentzako prestazio ekonomikoa edo, bestela, beilatokirako eta/edo hautazko errausketa-errausketarako gehieneko zenbatekoa aldatzea proposatzen da. Kopuru horiek baiespenez onartzen dira, eta honako hauek hartzen dira.

ERABAKIA: 600,00 euroko zenbatekoa onartzea, SFEk kontratatuta dituen hileta-zerbitzuei uko egiteagatiko konpentsazioaren zenbateko gisa.

ERABAKIA: atzerrian ehorzketa egiteko gehieneko 3.900,00 euroko zenbatekoa onartzea, gastuen fakturak justifikatu ondoren

ERABAKIA: 750,00 euroko zenbatekoa onartzea familiarentzako prestazio ekonomiko gisa edo, bestela, beilatokirako eta/edo krematoriorako gehieneko zenbateko gisa, SFEren aukerako zerbitzu gisa.

9.- Gobernu Batzordeko karguak berritzea

Lehendakariak kargua amaitzen duten pertsonen berri eman dio Batzarrari, eta eskerrak eman dizkie egindako lanagatik. Gobernu Batzorde berria honela izendatu da:

ERABAKIA: Gobernu Batzordeak 2022ko ekitaldi honetarako karguak berritzea onartzea. Honela osatuko da:

LehendakariFco. Javier Bengoa Leibar
LehendakariordeIsabel Arregi Balzategi
IdazkariaRufino Ugarte Garai
DiruzainaLourdes Molpeceres Gonzalez
BokalakCarlos Martinez Altuna
Mª Mertxe Zabaleta Madinabeitia
Juan Ramon Balenciaga Errasti
Fco. Javier Urzelai Zubillaga
Mertxe Beltran de Guevara Berecibar
Andoni Balzategi Balerdi

10. Galderak eta eskaerak

Ez da esku-hartzerik erregistratu.

Lehendakariak ezinbestekotzat jotzen du OJANGUREN HILETA ZERBITZUAK S.L. ehorztetxearekin sinatutako zerbitzu-prestazioko kontratua nabarmentzea, bi arrazoirengatik. Alde batetik, elkartekide guztiei hileta-zerbitzu kualifikatua eskaintzen zaielako, prezio doituarekin. Heriotza gertatuz gero, San Felipe Elkarlaguntzaren webgunean (www.sanfelipe.eus) argitaratzen den 24 orduko telefono zenbakira deitu behar da. Bestalde, San Felipeko bazkideek eta Debagoieneko eta Aramaioko biztanleek deskontua izango dute San Felipe beilatokia hildakoaren kandelarako erabiltzeagatik. Hitzarmen hau erabiltzeari uko eginez gero, idatziz jakinarazi beharko zaio San Felipek San Juan Taldean duen bulegoari.


Ohiko Batzar Orokorra amaitutzat eman zen 11: 37an.


Oinean sinatu dute, Ohiko Batzar Orokorraren aktaren testuari adostasuna emanez.

Xabier Bengoa Leibar – Lehendakaria

Socio nº 697- DNI:72.562.201-F

Jose Julio Heriz Iria – Idazkaria

Socio nº 3153 – DNI: 15.357.272-B

Estibaliz Mendarozketa Ugarte

Socio 2735 – DNI: 16.249.363-R

Beatriz Belategi Bidaburu

Socio 6832- DNI: 72.447.496-A