2023 AKTA

SAN FELIPE ELKARLAGUNTZA ELKARTEAREN OHIKO BATZAR OROKORRA

2023ko apirilaren 29a

2023ko apirilaren 29ean, larunbata, bigarren deialdian, Arrasateko Juan Arzamendi musika etxean, Xabier Bengoa Leibar buru zela, eta bertaratutakoen eta ordezkatutakoen artean 58 bazkide, 53 eta 5, hurrenez hurren, San Felipe Elkarguntzarako Elkartearen Ohiko Batzar Orokorra egin zen, Araubide Bereziko Borondatezko Aurreikuspen Sozialeko Entitatea izanik aseguru-jarduerarik egiten ez duena.

Lehendakariak nabarmendu du Batzar Nagusia dela San Felipe Elkarlaguntzarako Elkartearen gizarte-borondatearen organo gorena, eta Estatutu Sozialen 51. eta 56. artikuluak irakurri ditu Batzar Orokorraren deialdiari buruz. 55. artikuluaren arabera, erabakiak botoen gehiengo soilez hartuko dira, eta proposatzen du eta baiespenez onartzen da esku hutsez bozkatzea.

Gobernu Batzordeak onartutako eta bazkide titularrei bidalitako deialdiarekin bat etorriz, eta Erakundearen Estatutu Sozialetan jasotakoaren arabera argitaratu ondoren, honako puntu hauek garatu ziren:

G a i z e r r e n d a

 1. Batzarraren akta onartzeko bi bazkide hautatzea
 2. 2022ko kudeaketa-txostena
 3. 2022ko kontuak irakurtzea eta onartzea
 4. 2022ko txosten aktuariala
 5. Auditoreekin egindako hitzarmena onartzea
 6. Diru-sarrera eta gastuen aurrekontua 2023rako
 7. Urteko kuotak eta Diru-sarrerak zehaztea 2024rako
 8. Prestazio ekonomikoaren definizioa eta prestazioengatiko gehieneko zenbatekoak zehaztea
 9. Gobernu Batzordeko karguak berritzea
 10. Galderak eta eskaerak

1.- Batzarraren akta onartzeko bi bazkide hautatzea

Lehendakariak proposatuta, honako erabaki hau hartu zen:

ERABAKIA: Beatriz Belategi Bidaburu, 6832. Bazkidea, eta Estibaliz Mendarozketa Ugarte, 2735. Bazkidea, izendatzea Ohiko Batzar Nagusi honen akta aztertu eta onartzeko.

2.- 2022ko kudeaketa-txostena

Bazkide-kolektiboaren bilakaera eta estatistikak

2022ko ekitaldian ondokoa izan da erregistratutako bazkide-mugimendua:


TITULARRAKTITULARKIDEAKONURADUNAK
ALTAK101546
BAJAK48962

Eta 184 heriotza zenbatu dira, iaz baino 42 gehiago:

TITULARRAKTITULARKIDEAKONURADUNAK
157243

Batez ere Gipuzkoan gertatu ziren, 149 hildako: Arrasaten 124, Debagoienan 12, Donostian 8 eta beste herri batzuetan 5. Jarraian, Araban 20 hildako izan ziren Gasteizen, Bizkaian 5 hildako, Nafarroan 2 hildako eta gainerako 8ak Estatuko hainbat lekutan.

Erakundeak 11.596 bazkideri ematen die estaldura 2022ko abenduaren 31n, honela banatuta:

TITULARRAKTITULARKIDEAKONURADUNAK
6.0022.4553.139

2021ko abenduaren 31n 11.828 ziren.

Adinaren arabera, bazkideen kolektiboa honela banatzen da:

30 urtetik beherakoak2.173% 18,74
31tik 40 urtera tartekoak1.178% 10,16
41tik 50 urtera tartekoak1.589% 13,70
51tik 60 urtera tartekoak2.049% 17,67
61tik 70 urtera tartekoak1.935% 16,69
71tik 80 urtera tartekoak1.584% 13,66
80 urte baino gehiago1.088% 9,38

Nabarmentzekoa da 200 bazkidek 90 urtetik gora dituztela eta bazkide batek 100 urtetik gora.

Kolektiboaren tamainaren bilakaeraren eta batez besteko adinaren bilakaeraren koadroa partekatzen da 2018tik 2022ra, eta agerian geratzen da lehenengoaren beheranzko joera eta, arinki bada ere, bigarrenaren goranzko joera (2022an 53,7 urte emakumeek eta 51,2 urte gizonek).

Bulegoko jarduera: datu-basea, 40 urteko aldaketa, kostua, egutegia

Lehendakariak aurkeztu du bazkideen zein datu falta diren erakusten duen koadroa: NAN, telefonoa, e-maila etab. Gogoratu du, gainera, Estatutu Sozialen 22. artikuluaren arabera, bazkideen betebeharra dela informazio hori eguneratuta eta egiazkoa izatea, eta gerta daitezkeen aldaketak idatziz jakinaraztea Gobernu Batzordeari.

2022an 40 urte bete dituzten bazkideen titularrei eskualdatzeari dagokionez, lehendakariak jakinarazi du 133 bazkidetatik, 112 titular izatera pasatu direla eta 20 onuradun sartu direla haiekin, eta 21 baja-eskaera jaso direla. Batzarrari jakinarazi dio kolektibo horri gutunak bidaltzen bazaizkio ere, oso zaila dela egoera hori kudeatzea, kolektibo horrek ez baitu erakundearekiko hurbiltasunik. Azpimarratu du zein garrantzitsua den San Feliperentzat kolektibo horretan eragitea lotura fidelizatzeko Titular/Titularkide estatus berrira pasatzean, askotan familia-talde berri bat erakarriz. Puntu horri amaiera emateko, esan du 134 elkartekide izango direla berriz ere 2023. urtean 40 urte beteko dituztenak. Azpimarratu du ere Estatutu Sozialen 17. artikuluaren laugarren paragrafoan arautzen dela kolektibo horrek bere datuak erakundean jakinarazteko eta eguneratzeko duen betebeharra.

Lehendakariak jakinarazi du 2022ko ekitaldiko administrazio-kostuak % 7,14koak direla aurreko urteko (2021) ekarpenen aldean, hau da, % 15etik beherakoak dira, Estatutu Sozialen 61. artikuluak eskatzen duen bezala. Partekatu du bertaratutakoekin 2018ko ekitalditik ratioaren bilakaera jasotzen duen koadroa.

Puntu honi amaiera emateko, San Juan Taldean elkartekide guztien eskura dagoen bulegoaren lan-egutegia partekatzen du. Gogorarazi du, informatuta egoteko www.sanfelipe.eus erakundearen webgunean sartzeko aukera dagoela.

Bazkideentzako hiletakoak ez diren zerbitzuak: hitzaldiak, lege-aholkularitza, dolua, etab.

Lehendakariak heriotzari lotutako dolu-uneak eramangarriago egiteko asmoz 2022an antolatutako laguntza- eta dolu-hitzaldien berri eman du. Aipatu ditu ere heriotzarekin loturiko lege-aholkularitzari buruzko hitzaldi batzuk ere. Unea aprobetxatu du hitzaldi hauek modu altruistan zuzentzen dituzten pertsonei eskerrak emateko.

Hornidura teknikoen gaineko eragina eta azterketa aktuariala 2022, BGAE bereizi gabe gisa

Lehendakariak Rufino Ugarte idazkariari eman dio hitza zati hau garatzeko, ulertzen baitu Hornidura Teknikoen izaera teknikoa dela-eta, bere prestakuntza ekonomikoak lagundu dezakeela azalpena hobeto ulertzen.

Puntu hau aztertzeko, SFEren historia hurbila errepasatu du. Eusko Jaurlaritzak 2015eko urriaren 27ko 203/2015 Dekretua eman ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoko BGAEak kanpoko auditore eta aktuario independenteek kontrolatu behar dituzte, eta, nolabait, BGAE batzuen jarduera profesionalizatu egiten da. Puntu honi dagokionez, dekretuak ebatzi zuen BGAEek, beren sailkapenaren arabera, Hornidura Teknikoen maila jakin batera iritsi behar zutela, BGAEak izendatutako aktuarioak kalkulatuta, 20 urteko epea emanez erakundeek maila hori lor zezaten, hau da, 2034. urtera arte.

Ondoren, Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailak 2019ko abenduaren 26ko Agindua eman zuen, ASEGURU-JARDUERA EGITEN EZ DUTEN ARAUBIDE BEREZIKO INDEFERENTZIATUTAKO BGAEen erregulazioa garatzen zuena. SFEk, 2020ko otsailean horretarako egindako Ezohiko Batzarrean hartutako erabakiaren bidez, figura horri heldu zion, eta horrek ekarri zuen aktuarioaren kalkuluen eta zenbatespenen arabera eska zitezkeen Hornidura Teknikoen maila oso nabarmen murriztea gertaera horretatik aurrera.

Txosten aktuarial bakoitzean 2016tik 2022ra bitartean sartutako zifren taula azaldu eta partekatzen da, eta murrizketa horren ebidentzia nabarmentzen da. Hala, 2016., 2017. eta 2018. urteetan, aktuarioaren kalkuluen arabera, Hornidura Teknikoak 6 milioi euro ingurukoak ziren.

Auditatutako balantzearen arabera, Hornidura Teknikoen funtsa 2,273 milioi eurokoa da 2022ko abenduaren 31n.

Azpimarratu du auditoreek 2020ko, 2021eko eta 2022ko ekitaldietako kontuei buruz egindako txostenak “Enfasi-paragrafo” bana jasotzen duela, gehiegizko kopuru horretaz ohartarazteko.

Nabarmentzekoa da aurreko Gobernu Batzordeen lan ona, urte haietan SFEren historian inoiz erabili ez ziren zifrak zituen eszenatoki berri bati aurre egin behar izan baitzioten. Gaur egun, alde guztietatik jasotako eta partekatutako esperientzia eta ezagutza metatuari esker –BGAEak berak, Eusko Jaurlaritzako langileak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Aktuarioen Elkargoa–, San Felipe Elkarlaguntzaren kudeaketa bere errealitatera hobeto egokitzen da aseguru-jarduerarik egiten ez duen Araubide Bereziko BGAE bereizi gabe gisa.

Gaur egun zenbatetsi daitezkeen etorkizuneko proiekzio ekonomikoek funtsaren etengabeko hobekuntza adierazten dute, SFEk bere jarduera arruntean urtero sortuko dituen soberakin positiboengatik. Hori dela eta, Batzarrari adierazten dio aurreko guztia. Gainera, 2022ko ekitaldiko Aktuarioaren Txostenak horrela partekatzen eta bermatzen du. Erakundearen helburua ez da diruzaintzan saldo handiak metatzea –erakundeak ez du ere hori kudeatzeko egitura eta finantza-ezagutza nahikoa–, eta Gobernu Batzordeak egokitzat jo du berrikustea eta egungo egoerara egokitzea ondorengo 4., 6. eta 7. gai-zerrendako puntuetan aztertuko denez.

San Felipe Beilatokia:

Lehendakariak hitza hartu du esateko 2022ko apirilaren 7an inauguratu zela. Gogoratu du hileta-zerbitzu integrala eskaintzeko asmoz, beilatokiaren gaia 2020. urte hasieran Ojanguren Hileta Zerbitzuekin sinatutako zerbitzu-kontratuan jasota zegoela, eta horrekin monopolio-arriskua saihesten dela, bazkideak fidelizatzen direla eta pertsona berriak erakartzeko arrazoi bat gehiago dela.

3.- 2022ko kontuak irakurtzea eta onartzea

Diruzainak hitza hartu eta 2022ko abenduaren 31ko Galeren eta Irabazien Kontuko partidak azaldu ditu. Hurrengo koadroan ageri diren diru-sarreren eta gastuen partida bakoitza aipatu du:

Bazkideen sarrerak546.627,50 €
Beste sarrerak – interesak24.910,47 €


SARRERAK GUZTIRA571.537,97 €


Hiletakoak307.954,67 €
Administraziokoak45.424,25 €
Ibilgetu materialak eta inbertsioak28.381,68 €
Aktibo salmenta & bestelakoen zuzkidura– 13.161,37 €
Beste emaitzak batzuk77.508,58 €
GASTUAK GUZTIRA446.107,81 €


SOBERAKINAK125.430,16 €

Nabarmentzekoa da 77.508,58 euro galdu ditugula kudeatzen ditugun funtsetan. Izan ere, erakundearen inbertsio-profila legez oso arrisku txikikoa da eta urtean zehar finantza ziurgabetasun handia bizi izan dugu.

Kreditu entitateek ikuskatutako funts horiek Batzordeak onartutako Arrisku Politika jarraitzen dute, Eusko Jaurlaritzak ezarritakoaren ondorioz, eta horrek dakar errendimenduak baxuak izatea bereziki gaur bezalako garaietan, diruaren interes tasak oso baxuak direnean. Esan behar da gure funtsek ez dutela kobratzeko arriskua duen baliorik amortizazioan, eta errentagarritasuna gure funts-zorroaren % 2 ingurukoa izango dela.

Ekitaldiaren azken emaitza 125,4 mila eurokoa da, 2021an lortutakoa baino eta ekitaldirako aurreikusitakoa baino txikiagoa, batez ere hildako kopuruarengatik, 184 pertsona (aurreikuspena 142 pertsona ziren).

Lortutako mozkin guztiak erakundearen Balantzearen Hornidura Teknikoen partidari metatzen zaizkio 2022ko abenduaren 31n, legeak agintzen duenaren arabera.

Erakundeak 2022ko abenduaren 31n egindako balantzea azaldu eta partekatzen da

Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak151.049,62 €
Arrazoizko balioko bestelako aktibo finantzarioak1.836.730,67 €
Maileguak eta kobratzeko partidak66.511,25 €
Ibilgetu materiala871.065,56 €
Beste aktibo batzuk326,70 €
AKTIBOA GUZTIRA2.925.683,80 €
 
Beste zor batzuk10.785,17 €
Hornidura teknikoak2.614.898,63 €
Mutualitate-funtsa50.000,00 €
Borondatezko erreserbak250.000,00 €
PASIBOA GUZTIRA2.801.355,41 €

Aipatu ditu partidak eta nabarmendu du, iazko ekitaldiarekin konparatuz, ibilgetuaren igoera, data horretan San Felipe Beilatokia erosi eta egokitzeko inbertitutako zenbatekoa sartu delako.

Ondoren, inbertsio finantzarioen 2022ko abenduaren 31ko saldoa jasotzen duen taula azaldu du, xehetasun hauen arabera:

Inbertsio Funtsetako Partaidetzak1.836.730,67 €


Eskudirua kreditu erakundeetan338.322,56 €


Diruzainak, azkenik, Batzarrari jakinarazi dio aurkeztutako Urteko Kontuak LKS Auditores S.L.k ikuskatu dituela eta dagokion txostena egin duela, adieraziz alderdi esanguratsu guztietan islatzen dutela erakundearen irudi fidela eta finantza-egoera 2022ko abenduaren 31n.

Lehendakariak hitza eman dio Batzarrari eta, esku-hartzerik ez dagoenez, honako hau proposatu du eta baiezpenez hartu da:

ERABAKIA: 2022ko Memoria, Kudeaketa-Txostena eta Urteko Kontuak, Balantzea eta Galera eta Irabazien kontua onartzea

4.- 2022ko txosten aktuariala

Lehendakariak hartzen du hitza puntu hau aurkezteko. Batzarrari aurkeztu dizkio aktuarioak aztertu dituen taulak. Taula horiek oinarri izan ditu aktuarioak bere txostenean emandako ondorioak lortzeko: kolektiboaren tamainaren eta batez besteko adinaren bilakaera, heriotza kopuruaren bilakaera eta horien batez besteko adina, alta eta bajen bilakaera eta horien batez besteko adina, eta 2018-2022 aldiko diru-sarreren eta gastuen bilakaera. Aktuarioaren iruzkinak azaldu ditu lehendakariak.

10. taulan, kolektiboen araberako kuoten bilakaerari buruzkoan, honako hau aipatzen da: “2022tik aurrera, ekarpenen planean aldaketa bat egitea aurreikusten da. Horrela, merkatuaren errealitatera gehiago hurbildu nahi da eta eredua herritarrentzat erakargarriagoa egin. Aldaketa horren ondorioz, Hornidura Teknikoak nabarmen handitu dira, ekarpenen zenbatekoa nabarmen murriztu baita. Hala ere, plan berri honekin lortzen diren emaitzei esker eta heriotzagatiko prestazioen kostuaren kontrol zorrotzari esker, Hornidura Teknikoak arrazoizko magnitude batzuen barruan mantentzen dira. Egoera berri horri jarraipena egin behar zaio hurrengo urteetan”.

Hau da, aktuarioa bat dator Gai Zerrendako 2. puntuan gehiegizko Hornidura Teknikoak berrikusteari buruz adierazitakoarekin. Ildo horretan, Batzar honetan aurrerago bozkatuko den taula azaltzen du.


201820192020202120222023
Titularrak45,0055,0060,0060,0055,0058,14
Titularkideak45,0055,0060,0060,0055,0058,14
Onuraduna 31-4022,5027,5030,0030,0030,00 31,71
Onuraduna 21-3022,5027,5030,0030,0020,0021,14
Onuraduna 11-2022,5027,5030,0030,0010,0010,57
Onuraduna 0-1022,5027,5030,0030,005,005,29

Aktuarioak, urteko txostenean, 2022ko ekitaldirako Hornidura Teknikoen guztizko maila kalkulatu du: 2.273.877,00 €. 2021eko txostenean zenbatetsitako 1.821.579,24 euroen gainetik


Azkenik, Batzarrari jakinarazi dio erakundeak 2022ko abenduaren 31n egindako Balantzean 2.274 mila € dela Hornidura Teknikoen funtsa, eskatzen dena baino askoz gorago dagoena, are gehiago kopuru hori lortzeko epea 2034. urtera arte luzatzen baita.

5.- LKS auditoreekin kontratua komunikatzea

Diruzainak iazko Batzar Nagusiak hartutako erabakia gogoratu du: “LKS Auditores S.L.ren auditoretza-zerbitzuak kontratatzea 2022-2024 ekitaldiko kontuak berrikusteko”.


Lehendakariak hitza eman dio Batzarrari eta, esku-hartzerik ez dagoenez, honako hau proposatu du eta baiespenez hartu da:

ERABAKIA: LKS Auditores S.L.ren auditoria-zerbitzuak kontratatzea 2022ko ekitaldiko kontuak berrikusteko

6.- Diru-sarrera eta Gastuen aurrekontua 2023rako

2023ko ekitaldirako Diru-sarreren eta Gastuen aurrekontuari dagokionez, Gobernu Batzordeak 2023ko otsailaren 9an egindako bilkuran berrikusitako eta onartutako proiekzio ekonomikoen taula erakutsi du diruzainak:

Bazkideen sarrerak564.803,54 €
Beste sarrerak – interesak61.032,40 €


SARRERAK GUZTIRA625.835,94 €


Hiletakoak343.723,62 €
Administraziokoak67.518,62 €
Ibilgetu materialak eta inbertsioak38.099,96 €
Aktibo salmenta & bestelakoen zuzkidura– 13.293,60 €
GASTUAK GUZTIRA436.048,60 €


SOBERAKINAK189.787,34 €

Batzarrari jakinarazi dio diru-sarrerak 625,8 m € direla, bazkide berrien sarrerak barne. Nabarmendu behar da sarrera finantzarioak partidan funtsen errendimendu aurreikuspena 30 m € direla gure finantza aholkularien jarraibideen arabera. Zergatiak dira 2023an finantza merkatuen errekuperazioa eta erakundeak onartutako Inbertsio-Politikaren araberako inbertsio funtsen eta gure kokapenen arriskua oso txikia delako.

Aurreikusitako gastuak 436 m € dira. Heriotzen ondoriozko gastuak kalkulatu dira batez besteko heriotza kostuaren %2,7ko gehikuntzaz, eta 200 heriotza aurreikusten dira (2022an 184 izan ziren). Administrazio-gastuak hazi egin dira 2022ko ekitaldiarekin alderatuta, San Juan Taldean obrak aurreikusten direlako eta publizitate kontu-saila gehitzen delako. Gainerako kontu-sailak aldaketarik gabe mantentzen dira.

Kalkulu horretatik 2023rako ateratzen den emaitza (aurreikuspena) 189,8 m € dira.

Lehendakariak hitza eman dio Batzarrari eta, esku-hartzerik ez dagoenez, honako hau proposatu du eta baiespenez hartu da:

ERABAKIA: Gobernu Batzordeak 2023ko ekitaldirako aurkeztutako diru-sarreren eta gastuen aurrekontua onartzea

7.- Urteko Kuotak eta Diru-sarrerak zehaztea 2024rako

Batzar honetako Gai Zerrendako 2., 4. eta 6. puntuetan aurreratutakoarekin jarraituz, Lehendakariak honako taula hau gogoratu eta azaldu du onar dadin:


Titularrak eta Titularkideak58,84 €

31urtetik 40urtera Onuradunak32,03 €

21urtetik 30urtera Onuradunak21,35 €

11urtetik 20urtera Onuradunak10,67 €

0 urtetik 10urtera Onuradunak5,34 €

Proposamena erakundearen Aktuarioak abalatu duela azpimarratu du. Taula berri honek %1eko igoera eduki du 2023ko taulaz konparatuz, gainera, beste merkataritza-argudio bat izan nahi du bazkide berriak erakartzeko.

Lehendakariak hitza eman dio Batzarrari eta, esku-hartzerik ez dagoenez, honako hau proposatu du eta baiespenez hartu da:

ERABAKIA: 2024. urterako urteko kuota osoa 58,84 €tan finkatzea. Kuota murriztua 32,03 €, 21,35 €, 10,67 € eta 5,34 €, izango da 31 eta 40 urte bitarteko adin-tarteentzat, 21 eta 30 urte bitartekoentzat, 11 eta 20 urte bitartekoentzat eta 0 eta 10 urte bitartekoentzat, hurrenez hurren, aurreko Batzar Nagusiko akordioa ezeztatuz.

Lehendakariak 2022ko ekitaldian indarrean zeuden adin-tarteen araberako sarrera-kuoten taula azaldu zuen, eta Batzarrari proposatu zion kuota horiek aldaketarik gabe mantentzea. Baiespenez onartu zen.

ERABAKIA: 2023koekitaldian bazkide berrien sarrera kuotak onartzea, honako taularen arabera:


Adina (urteak)Sarrera-kuota (€)

41-45300

46-50500

51-55750

56-601.000

61-651.300

66-701.600

71-752.250

76-802.800

81-853.700

8.- Prestazio ekonomikoaren definizioa eta prestazioengatiko gehieneko zenbatekoak zehaztea

Era berean, proposatzen da aldaketarik gabe mantentzea ondokoak: San Felipe Elkarteak kontratatuta dituen hileta-zerbitzuei uko egiteagatik konpentsazio-zenbatekoa, atzerrian hiltzeagatik konpentsatu daitekeen gehieneko muga eta familiarentzako prestazio ekonomikoa edo, bestela, beilatokirako eta/edo hautazko errausketarako gehieneko zenbatekoa. Baiespenez onartzen dira hauek:

ERABAKIA: 600,00 €ko zenbatekoa onartzea, SFEk kontratatuta dituen hileta-zerbitzuei uko egiteagatiko konpentsazioaren zenbateko gisa.

ERABAKIA: atzerrian ehorzketa egiteko gehieneko 3.900,00 €ko zenbatekoa onartzea, gastuen fakturak justifikatu ondoren.

ERABAKIA: 750,00 €ko zenbatekoa onartzea familiarentzako prestazio ekonomiko gisa edo, bestela, beilatokirako eta/edo errausketarako gehieneko zenbateko gisa, SFEren aukerako zerbitzu gisa.


9.- Gobernu Batzordeko karguak berritzea


Lehendakariak kargua amaitzen duten pertsonen berri eman dio Batzarrari, eta eskerrak eman dizkie egindako lanagatik. Gobernu Batzorde berria honela izendatu da:

ERABAKIA: Gobernu Batzordeko karguak berritzea 2023ko maiatzetik 2024ko apirilera onartzea. Honela osatuko da:

LehendakariAnder Etxeberria Otadui
LehendakariordeaIsabel Arregi Balzategi
IdazkariaRufino Ugarte Garai
DiruzainaEsther Arana Garcia de Cortazar
BokalaCarlos Martinez Altuna
BokalaMª Mertxe Zabaleta Madinabeitia
BokalaJuan Ramon Balenciaga Errasti
BokalaJuan Antonio Barriocanal Arrieta
BokalaArantza Sanz Ortubay
BokalaMikel Alzola Maiztegui

10. Galderak eta eskaerak

Ez da esku-hartzerik izan.

Lehendakariak eskertu dio Arrasate-Mondragóneko udalari inauguratu berri den Juan Arzamendi Musika etxea ixtearren Batzar Orokorra egiteko.

Era berean, ezinbestekotzat jotzen du OJANGUREN HILETA ZERBITZUAK S.L. ehorztetxearekin sinatutako Zerbitzu-Prestazioko Kontratua nabarmentzea, bi arrazoirengatik. Alde batetik, elkarteko kide guztiei hileta-zerbitzu ona eskaintzen zaielako prezio doituarekin. Gogoratu du heriotza gertatuz gero, San Felipe Elkarlaguntzaren webgunean (www.sanfelipe.eus) argitaratzen den 24 orduko telefono zenbakira deitu behar dela. Bestalde, San Felipeko bazkide izan eta Debagoienan eta Aramaion bizi diren pertsonek deskontua izango dute San Felipe beilatokia erabiltzeagatik hildakoa beilatzeko. Hitzarmen

hau erabiltzeari uko eginez gero, idatziz jakinarazi beharko zaio San Felipek San Juan Taldean duen bulegoari.


Ohiko Batzar Orokorra amaitutzat eman zen 12:00etan.

Oinean sinatu dute, Ohiko Batzar Orokorraren aktaren testuari adostasuna emanez.

Xabier Bengoa Leibar 697 bazkidea – NAN:72.562.201-F Lehendakaria

Rufino Ugarte Garai 3966 bazkidea – NAN: 15.358.950-X Idazkaria

Estibaliz Mendarozketa Ugarte 2735 bazkidea – NAN: 16.249.363-R

Beatriz Belategi Bidaburu 6832 bazkidea – NAN: 72.447.496-A

Eranskina

125. urteurreneko ekintzak

Aurten, 2023an, erakundea sortu zela 125 urte betetzen direla eta, Batzar Orokorra bukatu ondoren, ekintza hauek egin dira:

 • SAN FELIPE Elkarlaguntzako Elkartea 125 urteurrena, 1898 – 2023, Historia.
 • Arrasateko udalaren aipamena.
 • Parrokiako koruaren ekitaldia.
 • SAN FELIPE Elkarlaguntzako Elkartea 125 urteurrena, 1898 – 2023 – Historia

Jabier Bengoa Lehendakariak, elkarteko akta-liburuetatik ateratako hainbat datu kontuan hartuta, 30 minutu inguruko aurkezpena egin zuen elkartearen bizitzari buruz, sortu zenetik gaur egun arte. Aipatu zituen bizipen eta gertaera batzuk, hala nola, auzoetako bazkideen izen ematea, idazkariaren donazioa, funtzioak (maiorala, beztitzailea, andaria – andari-taldeak), zerraldoa eramateko kotxearen/kotxeen erosketa, internetaren etorrera, egoitza erostea, tanatorioa.

 • Arrasateko udalaren aipamena.

Arrasateko udalak, Mª Ubarretxena alkatearen bitartez, diskurtso labur batean bere eskerrona agertu zuen elkartearen 125 urteko jardunagatik.

 • Parrokiako Koruaren ekitaldia

Parrokiko Koruak bere errepertorioko sei kantu abestu zituen: bi- erlijiosoak (Ave Maria eta Aita Gurea), Aleluya, Hombres de Fe, eta beste abesti profano batzuk.

Elkarteak eskertu du Koruaren parte hartzea.