2024 AKTA

SAN FELIPE ELKARLAGUNTZA ELKARTEAREN OHIKO BATZAR OROKORRA

2024ko apirilaren 27a

2024ko apirilaren 27ean, larunbata, bigarren deialdian, Arrasaten Kulturate etxea, Ander Etxeberria Otadui buru zela, eta bertaratutakoen eta ordezkatutakoen artean 39 ,bazkide 35 eta 4, hurrenez hurren, San Felipe Elkarguntzarako Elkartearen Ohiko Batzar Orokorra egin zen, Araubide Bereziko Borondatezko Aurreikuspen Sozialeko Entitatea izanik aseguru-jarduerarik egiten ez duena.

Lehendakariak nabarmendu du Batzar Nagusia dela San Felipe Elkarlaguntzarako Elkartearen gizarte-borondatearen organo gorena, eta aipatutako estatutu sozialen 51. eta 56. artikuluak irakurri ditu Batzar Orokorraren deialdiari buruz. 55. artikuluaren arabera, erabakiak botoen gehiengo soilez hartuko dira, eta finkapenez proposatzen eta onartzen da esku hutsez bozkatzea.

Gobernu Batzordeak onartutako eta bazkide titularrei bidalitako deialdiarekin bat etorriz, eta Erakundearen Estatutu Sozialetan hitzartutakoaren arabera argitaratu ondoren, honako puntu hauek garatu ziren:

G a i   z e r r e n d a

  1. Bileraren akta onartzeko 2 bazkide hautatzea
  2. 2023eko kudeaketa-txostena
  3. 2023eko urteko kontuak irakurtzea eta onartzea
  4. 2023eko txosten aktuariala
  5. Auditorekin egindako hitzarmena onartzea
  6. Diru-sarreren eta gastuen aurrekontua 2024rako
  7. Urteko kuotak eta Diru-sarrerak zehaztea 2025rako
  8. Prestazio ekonomikoaren definizioa eta prestazioengatiko gehieneko zenbatekoak zehaztea
  9. Gobernu Batzordeko karguak berritzea
  10. Galderak eta eskaerak

1.-          Bileraren akta onartzeko 2 bazkide hautatzea

Lehendakariak proposatuta, honako erabaki hau hartu zen:

ERABAKIA: Beatriz Belategi Bidaburu 6832. bazkidea eta Joseba  Larrañaga Barrutiabengoa 1764. bazkidea izendatzea, Ohiko Batzar Nagusi honen akta aztertu eta onartzeko.

2.-          2023eko kudeaketa-txostena

Bazkide-kolektiboaren bilakaera eta estatistikak

2023eko ekitaldian, ondokoa izan da erregistratutako bazkide-mugimendua:

 TITULARRAKTITULARKIDEAKONURADUNAK
ALTAK121958
BAJAK41433

Eta 150 heriotza zenbatu dira, iaz baino 34 gutxiago, honela banatu dira:

TITULARRAKTITULARKIDEAKONURADUNAK
128202

Batez ere Gipuzkoan daude  126 hildakorekin: Arrasaten 99, Debagoienan 17, Donostian 4 eta beste herri batzuetan 6.Ondoren Araban 17 hildako daude Gasteizen geihenak,  Bizkaian 1 hildako., 6 estatuko hainbat lekutan aurkitu ziren eta 1 hildako Vietnanen .

Erakundeak 11.547 bazkideri ematen die estaldura 2023eko abenduaren 31n, honela banatuta:

TITULARRAKTITULARKIDEAKONURADUNAK
6.0152.4173 .025

2022ko abenduaren 31n zeuden 11.596en azpitik.

 Adinaren arabera, bazkideen kolektiboa honela banatzen da:  

30 urtetik beherakoak2.116% 18,47
31tik 40 urtera tartekoak1.129% 9,85
41tik 50 urtera tartekoak1.553% 13,56
51tik 60 urtera tartekoak1.966% 17,16
61tik 70 urtera tartekoak1.986% 17,33
71tik 80 urtera tartekoak1.620% 14,14
80 urte baino gehiago1.087% 9,49

Nabarmentzekoa da 206 bazkidek 90 urtetik gora dituztela eta 3 bazkide 100 urtetik gora.

Kolektiboaren tamainaren bilakaeraren eta kolektiboaren batez besteko adinaren bilakaeraren koadroa partekatzen da 2019tik 2023era, lehenengoaren beheranzko joera eta bigarrenaren goranzko joera suabea egiaztatzeko ( 2023 – 54,2 urte emakumeak eta 51,7 urte gizonak ).

Bulegoko jarduera: datu-basea, 40 urteko eraldaketa, kostua, egutegia

Entitatearen bazkide titularrek, NANek, telefonoek, e-mailek eta abarrek osatzeke duten informazioaren xehetasunarekin partekatzen da koadroa. Lehendakariak gogoratuz Estatutu Sozialen 22. artikuluaren arabera, bazkideen betebeharra da informazio hori eguneratuta eta egiazkoa izatea, eta gerta daitezkeen aldaketak idatziz jakinaraztea Gobernu Batzordeari 2023ean 40 urte bete dituzten bazkideen titularrei eskualdatzeari dagokionez, lehendakariak jakinarazi du 134 bazkidetatik,51 titular izatera pasatu dira,  12 baja-eskaera jaso dira eta 71 erantzun barik . Batzarrari jakinarazi dio kolektibo horri gutunak bidaltzen bazaizkio ere, oso zaila dela aldagai hori kudeatzea, kolektibo horrek ez baitu erakundearekiko hurbiltasunik. Azpimarratu du zein garrantzitsua den San Feliperentzat kolektibo horretan sartu ahal izatea, lotura fidelizatzeko, Titularren/Titularkide estatus berrira pasatzean, askotan familia-talde berri bat erakarriz. Puntu horri amaiera emateko, jakinarazi du 114 elkartekide izango direla berriz ere 2024. urtean 40 urte beteko dituztenak, eta azpimarratu du Estatutu Sozialen 17. artikuluaren laugarren paragrafoan arautzen dela kolektibo horrek bere datuak erakundean jakinarazteko eta eguneratzeko duen betebeharra.

Lehendakariak jakinarazi du 2023eko ekitaldiko administrazio-kostuak % 9,36koak direla aurreko urteko 2022 ekarpenen aldean, hau da, % 15etik beherakoak, Estatutu Sozialen 61. artikuluak eskatzen duen bezala. Partekatu bertaratutakoekin 2019ko ekitalditik ratioaren bilakaera jasotzen duen koadroa.

Puntu honi amaiera emateko, San Juan Taldean dagoen bulegoaren lan-egutegia partekatzen du, elkartekide guztien eskura. Gogorarazi www.sanfelipe.eus erakundearen webgunean sartzeko aukera dagoela, jakinaren gainean egoteko.

Bazkideentzako hiletakoak ez diren zerbitzuak: hitzaldiak, lege-aholkularitza, dolua, etab.

Lehendakariak heriotza bati lotutako dolu-uneak eramangarriago egiteko asmoz 2023ean antolatutako laguntza eta dolu-hitzaldien berri eman du, baita egoera bereko lege-aholkularitzari lotutako beste hitzaldi batzuen berri ere. Aprobetxatu unea hitzaldi hauek modu altruistan zuzentzen dituzten pertsonei eskerrak emateko.

Hornidura teknikoen gaineko eragina eta azterketa aktuariala 2023, BGAE bereizi gabe gisa

Lehendakariak aurkezten du eta  Rufino Ugarte idazkaria bere ekarpenak egiten du ,Hornidura Teknikoen osagai lagundu dezakeela hobeto ulertzen.

Puntu hau aztertzeko, SFEren oraintsuko historia errepasatzen da, komentatzen du. Eusko Jaurlaritzak 2015eko urriaren 27ko 203/2015 Dekretua eman ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoko BGAEak kanpoko auditore eta aktuario independenteek kontrolatu behar dituzte, eta, nolabait, BGAE batzuen jarduera profesionalizatu egiten da. Puntu honetan aztertzen ari garenari dagokionez, dekretu honek ebatzi zuen BGAEek, beren sailkapenaren arabera, Hornidura Teknikoen maila jakin batera iritsi behar zutela, eta BGAEak izendatutako aktuarioak kalkulatu behar zituela, 20 urteko epea emanez, hau da, 2034. urtera arte, erakundeak maila hori lor zezan.

Ondoren, Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailak 2019ko abenduaren 26ko Agindua eman zuen, ASEGURU-JARDUERA EGITEN EZ DUTEN ARAUBIDE BEREZIKO INDEFERENTZIATUTAKO BGAEen erregulazioa garatzen zuena. 2020ko otsailean horretarako egindako Ezohiko Batzarrean hartutako erabakiaren bidez, figura horri heldu zitzaion, eta horrek ekarri zuen aktuarioaren kalkuluen eta zenbatespenen arabera eska zitezkeen Hornidura Teknikoen maila oso nabarmen murriztu zela gertaera horretatik aurrera.

Txosten aktuarial bakoitzean 2016tik 2022era bitartean sartutako zifren taula azaldu eta partekatzen da, eta murrizketa horren ebidentzia nabarmentzen da. Hala, 2016., 2017. eta 2018. urteetan, aktuarioaren kalkuluen arabera, Hornidura Teknikoak 6 milioi euro ingurukoak ziren.

Erakundeak ikuskatutako balantzearen arabera, Hornidura Teknikoen funtsa 2,447 milioi eurokoa da 2023eko abenduaren 31n.

Azpimarratu du auditoreek 2020,2021,2022 eta2023ko ekitaldietako kontuei buruz egindako txostenak “Enfasi-paragrafo” bana jasotzen duela, gehiegizko kopuru horretaz ohartarazteko.

Nabarmentzekoa da aurreko batzarren lan ona, urte haietan SFEr  historian inoiz erabili ez ziren zifrak zituen eszenatoki berri bati aurre egin behar izan baitzioten. Gaur egun, alde guztietatik hartutako eta partekatutako esperientzia eta ezagutza metatuari esker, BGAEak berak, Eusko Jaurlaritzako langileak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Aktuarioen Elkargoa beren errealitatera hobeto egokitzen dira San Felipe Elkarlaguntzaren kudeaketa aseguru-jarduerarik egiten ez duten Araubide Bereziko BGAE bereizi gabe gisa.

Gaur egun zenbatetsi daitezkeen etorkizuneko proiekzio ekonomikoek funtsaren etengabeko hobekuntza adierazten dute, SFEk bere jarduera arruntean urtero sortuko dituen soberakin positiboengatik. Hori dela eta, batzarrari adierazten dio aurreko guztiagatik, gerora ikusiko dugun bezala, 2023eko ekitaldiko Aktuarioaren Txostenak ere horrela partekatzen eta bermatzen duelako, eta erakundearen helburua ez delako diruzaintzan saldo handiak metatzea, eta, gainera, ez duelako behar beste finantza-egitura bat, egungo finantza-egitura egokirako egokirik, Gobernu Batzordeak egokitzat jo du berrikustea eta egungo egoerara egokitzea ondorengo 4,6 eta 7. gai-zerrendako puntuetan aztertuko dena .

3.-          2023eko urteko kontuak irakurtzea eta onartzea

Presidentea Galeren eta Irabazien Kontuko partidak azaldu ditu, 2023ko abenduaren 31n. Hurrengo koadroan ageri  diru-sarreren eta gastuen partida bakoitza aipatu du..

Bazkideensarrerak576.839,27 €
Beste sarrerak – interesak163.434,77 €
  
SARRERAK GUZTIRA740.288,04 €
  
Hiletakoak255.562,06 €
Administraziokoak61.000,82 €
Ibilgetu materialak eta inbertsioak37.988,00 €
Aktibo salmenta & bestelakoen zuzkidura– 22.245,05 €
Beste emaitzak batzuk37.817,15 €
GASTUAK GUZTIRA370.122,98 €
  
SOBERAKINAK370.165,06 €

Nabarmentzekoa da 95.222,66€ zifra irabaziak, kreditu-erakundeen ikuskapenarekin kudeatutako funtsen interesen eta errebalorizazioaren artean lortutakoa; izan ere, erakundearen inbertsio-profila legez oso arrisku txikikoa da eta gure asmoak araberan.

Batzordeak onartutako Arriskuen Politikak ezartzen duen bezala, eta horrek berekin dakar etekinak ere murriztea, batez ere gaur egungoa bezalako aldietan, diruaren interes-tasa oso baxuekin.Esatea gure fondoak amortizazioa garaia heltzen direnerako ez dutela arriskurik

Ekitaldiaren azken emaitza 370,2m€ da, 2022an lortutakoa baino gehiago eta ekitaldirako aurreikusitakoa.heriotzak izan zirelako ( 200 asmoa ) eta fondoen errekuperazio esker .

Lortutako mozkin guztiak erakundearen Balantzearen Hornidura Teknikoen partidari metatzen zaizkio 2023eko abenduaren 31n, legeak agintzen duenaren arabera.

Erakundeak 2023eko abenduaren 31n egindako balantzea azaldu eta partekatzen da

Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak131.633,12 €
Arrazoizko balioko bestelako aktibo finantzarioak2.330.942,48 €
Maileguak eta kobratzeko partidak454,21 €
Ibilgetu materiala833.077,56 €
Beste aktibo batzuk326,70 €
AKTIBOA GUZTIRA3.296.414,07 €
  
Beste zor batzuk11.350,32 €
Hornidura teknikoak2.985.063,75 €
Mutualitate-funtsa50.000,00 €
Borondatezko erreserbak250.000,00 €
PASIBOA GUZTIRA3.296.414,07 €

Aipatu ditu partidak, eta nabarmentzekoa da iazko ekitaldiarekiko igoera hornidura teknikoak, urteko emaitzak sartu direlako.

Ondoren, inbertsio finantzarioen 2023ko abenduaren 31ko saldoa jasotzen duen taula azaltzen du, xehetasun hauen arabera:          

Inbersio Funtsetako Partaidetzak2.330.922,48 €
Gordailuak Kredito Erakundetan 
Eskudirua kredito erakundetan   131.633,12 €
Totala2.462.555,60 €

Presidentea eta Idazkaria , Batzarrari jakinarazi diote aurkeztutako Urteko Kontuak LKS Auditores S.L.k ikuskatu dituela, eta horrek dagokion txostena egin duela, adieraziz alderdi esanguratsu guztietan islatzen dutela erakundearen irudi fidela eta finantza-egoera 2023eko abenduaren 31n.

Lehendakariak hitza eman dio batzarrari .

Bazkide batek hitza hartzen du  eta heriotzaren bataz besteko zenbatekoa da galdetzen du , 1.704 € erantzuten zaio .

Presidentea  esku-hartzerik gehiago ez dagoenez, honako hau proposatu du eta finkatze bidez hartu da:

ERABAKIA: 2023eko memoria, kudeaketa-txostena eta urteko kontuak, balantzea eta galera eta irabazien kontua onartzea

4.-          Informe2023ko txosten aktuariala

Lehendakariak hartzen du hitza puntu hau aurkezteko. Batzarrarekin bat datoz aktuarioak aztertu dituen taulak. Taula horiek oinarri izan dira aktuarioak txostenean emandako ondorioak lortzeko: kolektiboaren tamainaren eta batez besteko adinaren bilakaera, heriotzen kopuruaren bilakaera eta horien batez besteko adina, alten eta bajen bilakaera eta horien batez besteko adina, eta 2019-2023 aldiko diru-sarreren eta gastuen bilakaera.

10. taulan, kolektiboen araberako kuoten bilakaerari buruzkoan, honako hau aipatzen da: “2022tik aurrera, ekarpenen planean aldaketa bat egitea aurreikusten da. Horrela, merkatuaren errealitatera gehiago hurbildu nahi da eta eredua herritarrentzat erakargarriagoa egin. Aldaketa horren ondorioz, hornidura teknikoak nabarmen handitu dira, ekarpenen zenbatekoa nabarmen murriztu baita. Hala ere, plan berri honekin lortzen diren emaitzak eta heriotzagatiko prestazioen kostuaren kontrol zorrotza direla eta, hornidura teknikoak arrazoizko magnitude batzuen barruan mantentzen dira. Egoera berri horri jarraipena egin behar zaio lehenengo urteetan.

Hau da, aktuarioa bat dator Gai Zerrendako 2. puntuan hornidura teknikoen soberakina berrikusteari buruz adierazitakoarekin. Ildo horretan, jasotzen duen taula azaltzen du, aurrerago batzar honetan onetsiko dena.


201920202021202220232024
Titularrak55,0060,0060,0055,0058,1458,84
Titularkideak55,0060,0060,0055,0058,1458,84
Onuradunak 31-4027,5030,0030,0030,00 €31,7132,03
Onuradunak 21-3027,50 €30,0030,0020,00 €21,14 €21,35
Onuradunak 11-2027,50 €30,0030,0010,00 €10,57 €10,67
Onuradunak 0-1027,50 €30,0030,005,00 €5,29 € 5,34

Aktuarioak, urteko txostenean, 2023ko ekitaldirako hornidura teknikoen guztizko maila kalkulatu du: 2.447.815 € , 2022ko txostenean zenbatetsitako 2.273.877 € gainetik


Azkenik, batzarrari jakinarazi dio erakundeak 2023ko abenduaren 31n egindako balantzeak 2.985 mila € zenbatekoa duela Hornidura Teknikoen Funtsean, nahiz eta kopuru hori lortzeko epea 2034. urtera arte luzatu.

5.-          Auditoreekin egindako hitzarmena onartzea

Lehendakariak LKS Auditoreekin jarraitzea proposatu eta onartu zuen , Erakundearen 2022-2024 aldirako urteko kontuak berrikusteko auditore gisa.

6.-          Diru-sarreren eta gastuen aurrekontua 2024rako

2023ko ekitaldirako diru-sarreren eta gastuen aurrekontuari dagokionez, Lehendakariak bat egiten du Gobernu Batzordeak 2024ko martxoaren 11an egindako bilkuran berrikusitako eta onartutako proiekzio ekonomikoekin. Hona hemen taula:

Bazkideen sarrerak568.253,54 €
Beste sarrerak – interesak62.045,79 €
  
SARRERAK GUZTIRA630.299,33 €
  
Hiletakoak279.845,86 €
Administraziokoak58.739,89 €
Ibilgetu materialak eta inbertsioak37.574,91 €
Aktibo salmenta & bestelakoen zuzkidura– 2.751,78 €
GASTUAK GUZTIRA373.408,88 €
  
SOBERAKINAK256.890,45 €

Batzarrari jakinarazi dio diru-sarrerak 630,3m € direla , bazkideen berri sarrerak barne. Nabarmendu behar da 30 m€ diru-sarrera finantzarioak partidan, gure aholkulari finantzarioen jarraibideen arabera, 2024 urtea aurreratzea merkatuak ola dio eta , inbertsio-funtsen eta erakundeak onartutako inbertsio-politikaren araberako gure kokapenen ARRISKU OSO TXIKIA delako.

Aurreikusitako gastuak 373,4 m€ dira.Heriotzen ondoriozko gastuak hilobien batez besteko 2023ko bezela kalkulatu dira, 165 pertsona hil aurre ikusten da ( 2022’ean – 150 pertsona ), eta administrazio-gastuak hazi egin dira bulegoko langileari ordu bat gehiago jarri delako eta publizitate gastu gehiago sartu direlako, 2023eko ekitaldiarekin alderatuta.Gainerako partidetarako aldaketarik gabe mantentzen dira.

Kalkulu horretatik 2024’rako ( aurre ikusten da ) emaitza 256,9 m €.

Lehendakariak hitza eman dio batzarrari eta, esku-hartzerik ez dagoenez, honako hau proposatu du eta finkatze bidez hartu da:

ERABAKIA: Gobernu Batzordeak 2024ko ekitaldirako aurkeztutako diru-sarreren eta gastuen aurrekontua onartzea

7.-          2025 Urteko kuotak eta Diru-sarrerak zehaztea

Batzar honetako Gai Zerrendako 2., 4. eta 6. puntuetan aurreratutakoarekin jarraituz, Lehendakariak honako taula hau gogoratu eta azaldu du onar dadin

 Titularrak eta Titularkideak58,84 €
 31urtetik 40urtera Onuradunak32,03 €
 21urtetik 30urtera Onuradunak  21,35 €
 11urtetik 20urtera Onuradunak  10,67 €
 0 urtetik 10urtera Onuradunak  5,34 €

proposamena Taula honek  2024ko kuotak mantentzen du,  gainera, beste merkataritza-argudio bat izan nahi du, bazkide berriak erakartzeko eta datorren urterako estatutuen aldaketak araberan

Lehendakariak hitza eman dio batzarrari eta, esku-hartzerik ez dagoenez, honako hau proposatu du eta finkatze bidez hartu da:

ERABAKIA: 2025. urterako urteko kuota osoa 58,84 €-tan finkatzea. Kuota murriztua 32,03 € , 21,35 €, 10,67 € eta 5,34 € , izango da 31 eta 40 urte bitarteko adin-tarteentzat, 21 eta 30 urte bitartekoentzat, 11 eta 20 urte bitartekoentzat eta 0 eta 10 urte bitartekoentzat, hurrenez hurren.

Lehendakariak 2023ko ekitaldian indarrean zeuden adin-tarteen arabera zatitutako sarrera-kuoten taula azaldu zuen, eta Batzarrari proposatu zion kuota horiek aldaketarik gabe mantentzea baiespenez onartu zena :

ERABAKIA: 2023koekitaldian bazkide berriak sarrera kuotak onartzea, honako taula honen arabera:

 Adiña (urteak)Sarrera-kuota (€)
 41-45300
 46-50500
 51-55750
 56-601.000
 61-651.300
 66-701.600
 71-752.250
 76-802.800
 81-853.700

8.-          Prestazio ekonomikoaren definizioa eta prestazioengatiko gehieneko zenbatekoak zehaztea

Presidentea datorren urterako estatutuen aldaketak  berriro azalduz

San Felipe Elkarteak kontratatuta dituen hileta-zerbitzuei uko egiteko konpentsazio-zenbatekoa, eta familiarentzako prestazio ekonomikoa edo, bestela, beilatokirako eta/edo hautazko errausketa-errausketarako gehieneko zenbatekoa aldatzea proposatzen da. eta atzerrian hiltzeagatik konpentsatu daitekeen gehieneko muga mantetzen da .

 Kopuru horiek baiespenez onartzen dira, eta honako hauek hartzen dira.

ERABAKIA: 625,00 € zenbatekoa onartzea, SFEk kontratatuta dituen hileta-zerbitzuei uko egiteagatiko konpentsazioaren zenbateko gisa.

ERABAKIA: 775,00 € zenbatekoa onartzea familiarentzako prestazio ekonomiko gisa edo, bestela, beilatokirako eta/edo errausketarako gehieneko zenbateko gisa, SFEren aukerako zerbitzu gisa.

ERABAKIA: Atzerrian ehorzketa egiteko gehieneko 3.900,00 € zenbatekoa onartzea, gastuen fakturak justifikatu ondoren .

  9.-          Gobernu Batzordeko karguak berritzea

Lehendakariak kargua amaitzen duten pertsonen berri eman dio Batzarrari, eta eskerrak eman dizkie egindako lanagatik. Gobernu Batzorde berria honela izendatu da:

ERABAKIA: Gobernu Batzordeak karguak berritzea maiatza 2024’tik – apirila 2025’arte onartzea. Honela osatuko da:

Lehendakari                                                Ander Etxeberria Oyadui
Lehendakariorde                                                Raul  Cortabarria Acha
Idazkaria                                                Joseba Larrañaga Barrutiabengoa
Diruzaina                                                Esther Arana Garcia de Cortazar
Bokalak                                                Ines Azpiazu Bialanzateg Concepcion Azkoaga Bastida Jose Mª Ganboa Arabaolaza Juan Antonio Barriocanal Arrieta Arantza Sanz Ortubay Mikel  Alzola Maiztegui

10.          Galderak eta eskaerak

Bazkide batek hitza hartzen du  eta eskatzen du elizako eginkizunak ez daudenez prestazio artean , jakin eraztea hobeago mezu hau bazkide artean , erantzuten zaio eskakizuna Batzordera zabalduko zaiola euren balorazioa eta eginkizunak egiteko .

Presidentea  esku-hartzerik gehiago ez dagoenez,

Lehendakariak ezinbestekotzat jotzen du OJANGUREN HILETA ZERBITZUAK S.L. ehorztetxearekin sinatutako zerbitzu-prestazioko kontratua nabarmentzea, bi arrazoirengatik. Alde batetik, elkartekide guztiei hileta-zerbitzu kualifikatua eskaintzen zaielako, prezio doituarekin. Heriotza gertatuz gero, San Felipe Elkarlaguntzaren webgunean (www.sanfelipe.eus) argitaratzen den 24 orduko telefono zenbakira deitu behar da. Bestalde, San Felipeko bazkideek eta Debagoieneko eta Aramaioko biztanleek deskontua izango dute San Felipe beilatokia hildakoaren kandelarako erabiltzeagatik. Hitzarmen hau erabiltzeari uko eginez gero, idatziz jakinarazi beharko zaio San Felipek San Juan Taldean duen bulegoari.


Ohiko Batzar Orokorra amaitutzat eman zen 12:00‘etan.